GWARANTUJEMY PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TWOICH OSOBISTYCH INFORMACJI!​

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ALIVIA – FUNDACJA ONKOLOGICZNA

 

1. Wprowadzenie

 

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności (dalej: „Polityka”) ALIVIA – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w (02-737) Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 4C, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000358654, REGON: 142435498, NIP: 5272630752 (dalej: „Administrator” lub „Fundacja”).

 

1.2. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych będących użytkownikami serwisów internetowych administrowanych przez Fundację (dalej: „Użytkownik”). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO.

 

1.3. Polityka ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście w siedzibie Fundacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając strony internetowe administrowane przez Fundację (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 

1.4. Fundacja powołała Inspektora ochrony danych – Emilię Ziemak (dalej: „IOD”), z którym możliwa jest elektroniczna droga kontaktu na adres e-mail: [email protected].

 

2. Administrator danych osobowych

 

2.1. Fundacja jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisów internetowych, którzy odwiedzili i skorzystali z funkcjonalności oferowanych przez strony internetowe administrowane przez Fundację (dalej: „Serwisy internetowe”):

 

 • alivia.org.pl

 • kolejkoskop.pl

 • onkomapa.pl

 • prostowraka.pl

 • oncoindex.org

 • onkozbiorka.pl

 

2.2. Fundacja może także pozyskiwać dane osobowe poprzez:

 

 • kontakt Użytkowników z Fundacją za pośrednictwem dostępnych w Serwisach internetowych formularzy kontaktowych i przekazanie danych osobowych ich dotyczących wraz z treścią wiadomości, w tym poprzez konta zakładane w Serwisach internetowych,

 • zamieszczenie przez Użytkowników komentarzy lub opinii w Serwisach internetowych,

 • zapisanie się przez Użytkowników do listy mailingowej Fundacji w celu otrzymywania informacji propagujących wiedzę na temat chorób onkologicznych, realizacji przez Fundację celów statutowych, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji,

 • podpisanie przez Użytkowników petycji, protestów i wspieranie innych akcji społecznych prowadzonych przez Fundację,

 • pozyskiwanie darczyńców zarówno w kontakcie bezpośrednim („face-to-face” i „door-to-door”), a także poprzez dokonywane wpłaty darowizny za pośrednictwem serwisu internetowego onkozbiorka.pl,

 • dokonanie przez darczyńców wpłaty 1,5% podatku na rzecz Fundacji, będącej Organizacją Pożytku Publicznego, a także dokonanie darowizny bezpośrednio na konto bankowe Fundacji,

 • przystąpienie przez Użytkowników do programu Alivia Onkozbiórka za pośrednictwem serwisu internetowego onkozbiorka.pl w charakterze podopiecznych Fundacji (dane przetwarzane dla tego celu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Alivia Onkozbiórka),

 • bezpośredni kontakt z Fundacją przez osoby, których dane dotyczą poprzez połączenia telekomunikacyjne, drogą elektroniczną, a także listownie, w celach związanych z realizacją zadań statutowych przez Fundację,

 • ogólnodostępne bazy danych i publiczne rejestry w przypadku lekarzy, których dane przetwarzane są w serwisie Alivia Onkomapa,

 • realizację obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji (np. wynikających z przepisów RODO, ustawy o sygnalistach itp.),

 • złożenie przez kandydatów na pracowników dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej należące do Fundacji bądź poprzez serwisy pośredniczące,

 • instytucje państwowe i organy władzy publicznej, które w ramach prowadzonych przez nie postępowań, dokonują przekazywania danych osobowych w celu realizacji przepisów prawa.

 

2.3. Gromadząc dane osobowe Administrator rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą, a także od osób trzecich.

 

2.4. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych danych osobowych osób, których dane dotyczą, Administrator może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

 

3.1. W celu skontaktowania się z Fundacją za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisach internetowych w związku ze złożeniem pytania lub przesłanym zgłoszeniem, przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o stanie zdrowia.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z niej pytania. W przypadku formularzy, w których Użytkownicy przekazują informacje o stanie zdrowia, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Odmowa podania danych osobowych bądź niewyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych będzie skutkowało brakiem możliwości obsługi przesłanej wiadomości i tym samym jej usunięciem.

 

3.2. W celu zamieszczenia przez Użytkowników w Serwisach internetowych komentarzy, a następnie dokonania przez Administratora weryfikacji ich poprawności przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia.

 

Administrator przetwarza dane osobowe po uprzednim zaakceptowaniu przez Użytkowników Regulaminu Serwisu, a zatem podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane dotyczące stanu zdrowia przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych w celu zamieszczenia komentarzy jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych będzie skutkowało brakiem możliwości zamieszczenia komentarzy.

 

3.3. W celu przesyłania Użytkownikom drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez Fundację akcjach społecznych, możliwościach wspierania działalności Fundacji, a także o realizacjach pozostałych celów statutowych Fundacji przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest utrzymywanie przez Fundację stałego kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji o bieżących realizacjach celów statutowych Fundacji.

 

3.4. W celu złożenia przez Fundację petycji do odpowiednich organów, a następnie poinformowania Użytkowników o dalszym przebiegu akcji społecznej, która została przez nich poparta przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu podpisania petycji jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Komunikacja z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej w celu informowania o jej dalszym przebiegu jest zgoda wyrażona przez Użytkowników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

3.5. W celu pozyskiwania danych potencjalnych darczyńców, a także w celu zarządzania wpłatami od darczyńców (zarówno za pośrednictwem serwisu onkozbiorka.pl, 1,5% podatku na rzecz OPP, bezpośrednio na konto bankowe Fundacji), w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer konta bankowego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych darczyńców są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia przez Fundację obowiązku prawnego jaki na niej spoczywa. W przypadku osób, które dokonały wpłaty 1,5% podatku na rzecz Fundacji, dane w celu przesłania podziękowania będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez nich zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 

3.6. W celu realizacji umowy zawartej z podopiecznymi o świadczenie pomocy finansowej , która poprzedzona jest weryfikacją podanych danych dotyczących stanu zdrowia podopiecznych przetwarzane są dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia osoby, na rzecz której Fundacja będzie świadczyła pomoc finansową, a także imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu pełnomocnika wyznaczonego przez tę osobę.

 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane osobowe podopiecznych i pełnomocników, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie pomocy finansowej,

 • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – dla celów zweryfikowania przez Fundację danych dotyczących stanu zdrowia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o świadczenie pomocy finansowej.

 

3.7. W celu prowadzenia serwisu Alivia Onkomapa przetwarzane są dane osobowe lekarzy ze specjalnością onkologiczną takie jak: imię, nazwisko, tytuł naukowy, specjalność, miejsce wykonywania zawodu.

 

Przetwarzanie danych przez Fundację odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2020.2167 t.j. z dnia 2020.12.04), a także statutem Fundacji.

 

3.8. W celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji (np. wynikających z przepisów RODO, ustawy o sygnalistach itp.) przetwarzane są dane osobowe w zakresie przekazanym przez osobę, której dane dotyczą. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, f) RODO w celu wypełnienia przez Fundację obowiązku prawnego jaki na niej spoczywa w tym zakresie. Dane osób mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Fundacji,  który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

3.9. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne jest podanie danych osobowych kandydatów w zakresie wynikającym z treści art. 22(1) §1 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Podstawą prawną przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest:

 • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.),

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy.

Podanie przez kandydatów innych danych, niewymienionych w katalogu art. 221 §1 Kodeksu pracy jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, podczas których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych kandydatów: wstępna selekcja otrzymanych aplikacji, kontakt z wybranymi kandydatami, wybór pracownika. W przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

 

4.1. Odbiorcami danych osobowych powierzonych Administratorowi przez osoby, których dane dotyczą są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu/celów w jakim dane zostały pozyskane:

 • upoważniony personel Administratora;

 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych);

 • instytucje publiczne, które świadczą pomoc podopiecznym Fundacji (np. szpitale);

 • właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie osób, których dane dotyczą, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Fundacji.

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z aplikacji, których serwery zlokalizowane są poza EOG , dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. W związku z tym, Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców gwarantujących wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, które zapewniają stosowanie przez odbiorcę w państwie trzecim odpowiednich zabezpieczeń oraz obowiązywanie skutecznych środków ochrony prawnej, w tym praw osób, których dane dotyczą.

 

6. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych (podatkowych) będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub ustania tego interesu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;

 • dane osobowe przetwarzane w ramach procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia tego procesu.

 

7. Prawa przysługujące podmiotom danych

 

7.1. Administrator realizuje przysługujące osobom, których dane dotyczą uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

7.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

 

7.3. Zgoda wyrażona przez podmioty danych za pośrednictwem Serwisów internetowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

 

7.4. Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,

 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

7.5. Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail Inspektora ochrony danych: [email protected] bądź listownie na adres siedziby Fundacji podany w punkcie 1.1 Polityki.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

 

9. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

 

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

 

10. Pliki cookies

 

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki Użytkownika i przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają Administratorowi analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część strony internetowej była odwiedzana. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają Administratorowi dostępu do komputera lub informacji o Użytkownikach, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystano ze strony internetowej oraz danych osobowych, które Użytkownicy udostępniają automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki.

 

Administrator stosuje sesyjne i stałe pliki cookies, a także piksel Facebooka. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Stałe pliki cookies umożliwiają Administratorowi rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty na stronach internetowych administrowanych przez Fundację i dostosowanie Serwisów do potrzeb Użytkowników (np. zapamiętanie preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych. Stałe pliki cookies pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia. Korzystając z Serwisów Fundacji, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na otrzymywanie plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z Serwisów Fundacji.

 

W celu monitorowania i ulepszania strony internetowej administrowanej przez Fundację gromadzone są zbiorcze informacje na temat Użytkowników w momencie przeglądania strony internetowej, w tym szczegóły dotyczące systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, nazwy domeny, adresu IP, adresu URL Użytkownika, z którego trafia na strony internetowe Fundacji i pod który się udaje oraz które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone. Administrator może prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać te dane zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub w innych celach promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych. Do celów statystycznych Administrator korzysta z usług takich dostawców jak: Google Analytics i Yandex metrica.

 

11. Wtyczki społecznościowe

 

W Serwisach internetowych administrowanych przez Fundację stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe przekierowujące do profili Fundacji prowadzonych na portalach społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter i LinkedIn. Za pomocą funkcjonalności jakie oferują te wtyczki, Użytkownicy mogą udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Zwracamy jednak uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Użytkownikiem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym. Administrator nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane Użytkowników są gromadzone. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

 

12. Prawo do skargi

 

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

13. Postanowienia końcowe

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 22.03.2023 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ALIVIA – FUNDACJA ONKOLOGICZNA
DOTYCZĄCA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Korzystając z naszych kont w mediach społecznościowych, wchodzisz z nami w interakcję, np. dokonując subskrypcji fanpage, zostawiając swoją reakcję (polubienia, komentarze) czy wysyłając do nas wiadomość. Informacje, jakie dostarczasz na swój temat, mogą stanowić dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe gromadzone przy pomocy kont w następujących portalach społecznościowych (dalej Portale społecznościowe):

 • FACEBOOK: (https://www.facebook.com/FundacjaAlivia/)  
 • INSTAGRAM: (https://www.instagram.com/aliviaonkofundacja/?hl=pl)     
 • LINKEDIN: (https://www.linkedin.com/company/fundacja-alivia)
 • YOUTUBE: (https://www.youtube.com/user/AliviaFundacja)      
 • TWITTER: (https://twitter.com/fundacja_alivia)
 • TIK TOK (https://www.tiktok.com/@onkofundacjaalivia)

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, dalej RODO).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ALIVIA Fundacja Onkologiczna z siedzibą w (02-737) Warszawie ul. Niedźwiedzia 4C (dalej Administrator lub my). Możesz się z nami skontaktować na ww. adres siedziby lub na adres e-mail: [email protected].

 

Kategorie osób, których dane są przetwarzane, oraz zakres przetwarzanych danych

FACEBOOK

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,     
  • opublikowały swój komentarz, udostępniły go lub kliknęły ikonę „Lubię to” pod którymkolwiek z postów zamieszczonych w koncie.

  Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: 

  • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),     
  • zdjęcie profilowe,
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),
  • treść Twoich komentarzy, 
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, gromadzone dzięki plikom cookies.

   

  INSTAGRAM

  Przetwarzamy dane osób, które:    

  • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane zdjęcia.

  Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:       

  • identyfikator konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
  • zdjęcie profilowe,
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),   
  • treść Twoich komentarzy,  
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

   

  LINKEDIN

  Przetwarzamy dane osób, które:      

  • odwiedziły stronę Administratora,     
  • weszły w interakcję z Administratorem,
  • opublikowały lub przesłały dane poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełniły formularze, odpowiedziały na ankiety).

  Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

W przypadku Portali społecznościowych Facebook i Instagram współadministratorem pozostaje Facebook Ireland Limited: imię, nazwisko, wizerunek oraz inne dane identyfikacyjne udostępnione przez Ciebie publicznie na profilu utworzonym w portalu Linkedin (m.in. dane adresowe, kontaktowe np. adres e-mail, telefon oraz dane o wykształceniu, stażu pracy,

 • uprawnieniach zawodowych i przebiegu i dotychczasowego zatrudnienia),     
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

 

YOUTUBE

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Subskrybuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych w koncie lub zareagowały na opublikowane filmy.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),      
 • zdjęcie profilowe,
 • treść Twoich komentarzy,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

 

TWITTER

Przetwarzamy dane osób, które:    

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,    
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z wpisów zamieszczonych w koncie lub zareagowały na opublikowane wpisy.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:     

 • identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),      
 • zdjęcie profilowe,     
 • treść Twoich komentarzy,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających konto, gromadzone dzięki plikom cookies.

 

TIK TOK

Przetwarzamy dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony  „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z wpisów zamieszczonych w koncie lub zareagowały na opublikowane wpisy.

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający nick),
 • zdjęcie profilowe,
 • opcjonalnie numer telefonu,
 • treść Twoich komentarzy.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. a) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

1) prowadzeniu konta na Portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatora Portalu i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami (w tym nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników) oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Portalu społecznościowego (komentarze, wiadomości),

2) prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników naszego konta),

3) ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

 1. b)  na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. c)  na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

W przypadku, gdy za pomocą Portalu społecznościowego organizujemy akcje promocyjne, zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym cel i podstawę prawną takiego przetwarzania opisujemy w regulaminie takiej akcji. Przed udziałem w takiej akcji promocyjnej prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem.

 

Współadministrowanie danymi osobowymi 

W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk pełnimy funkcję współadministratorów w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO wraz z operatorem Portalu społecznościowego, który udostępnia opcję statystyk. Działania takie podejmujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisanego wyżej.


Przysługują Ci następujące prawa:
    

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
 • prawo do przenoszenia danych,       
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,       
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Twoją szczególną sytuacją,        
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt na wskazane we wstępie nasze dane kontaktowe.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje o źródle danych oraz pozostałe informacje

 • Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie poprzez Twoją interakcję z naszym kontem w Portalu społecznościowym oraz z Twojego publicznego profilu.      
 • Podanie danych jest dobrowolne.       
 • Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 26.07.2023

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez ALIVIA – Fundacja Onkologiczna z siedzibą pod adresem ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ALIVIA – Fundacja Onkologiczna, ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa (dalej Administrator”). We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: [email protected] lub listownie na ww. adres siedziby. 

Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick),
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek),
 • treść Państwa komentarzy,
 • dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, gromadzone dzięki plikom cookies.

Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe: 

 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na: 
 • prowadzeniu fanpage’a pod nazwą ALIVIA – Fundacja Onkologiczna na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu relacji społecznych oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości),
 • prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a),
 • ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 1. Na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 2. Na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

 • upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 • właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Realizacja praw

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u.

Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. 

Dodatkowo, ALIVIA – Fundacja Onkologiczna z siedzibą pod adresem ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że Administratorem Pana danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna ALIVIA z siedzibą przy ul. Wąwozowej 11, 02-796 Warszawa („Administrator”).


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.


Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenie oraz podmioty współpracujące z Administratorem, które obsługują systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe. Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń
dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.


Przysługuje Państwu prawo do:
● żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
● wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją
● złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze stron Fundacji. Wszystkie strony Fundacji są zaprezentowane w formie ogólnej i mają jedynie cel informacyjny. Strony Fundacji nie mają na celu i nie powinny być traktowane jako zastępstwo dla profesjonalnej porady lekarskiej. Żadna treść nie ma na celu ani nie powinna być wykorzystana jako diagnoza lub terapia medyczna. Zawsze należy konsultować z lekarzem stan zdrowia lub sposób leczenia. 

KLIKNIJ I ROZWIŃ!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.