FDA zatwierdziła Giotrif jako leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Produkt leczniczy Giotrif (substancja czynna: afatynib) jest inhibitorem receptorowych kinaz tyrozynowych EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2) i HER4 (ErbB4). Jest szczególnie wskazany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu chorych na przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami w genie EGFR (delecją w eksonie 19 lub substytucją L858R w eksonie 21) potwierdzonymi za pomocą testu zatwierdzonego przez FDA.

Giotrif ma postać tabletek przeznaczonych do podawania drogą doustną. Zalecana doustna dawka leku wynosi 40 mg raz na dobę. Leczenie powinno być kontynuowane do czasu wystąpienia progresji choroby lub braku tolerancji przez pacjenta. Lek należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.

Wyniki badań klinicznych

FDA zatwierdziła Giotrif jako leczenie pierwszego rzutu na podstawie analizy wyników randomizowanego, wieloośrodkowego, otwartego badania obejmującego 345 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC), wykazującym obecność mutacji EGFR, z przerzutami (guzy w IV i IIIB stadium zaawansowania z wysiękiem opłucnowym i/lub osierdziowym). Badani otrzymywali doustnie Giotrif w dawce 40 mg raz na dobę lub maksymalnie 6 cykli chemioterapii z zastosowaniem pemetreksedu w skojarzeniu z cisplatyną. Kryteria randomizacji obejmowały rodzaj mutacji w obrębie genu EGFR (delecja w eksonie 19 vs mutacja L858R w eksonie 21 vs inna mutacja) oraz rasę pacjenta (azjatycka vs nieazjatycka). Głównym kryterium skuteczności w badaniu był czas przeżycia wolny od progresji (PFS). Statystycznie istotną poprawę w zakresie przeżycia bez progresji zaobserwowano w grupie chorych przyjmujących Giotrif w porównaniu z grupą chorych, u których zastosowano chemioterapię: 66,1% vs 60% (mediana PFS: 11,1 vs 6,9 miesięcy).

Skutki uboczne

Wśród najczęstszych zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem produktem leczniczym Giotrif należy wymienić:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

  • biegunkę
  • wysypkę / zapalenie skóry
  • wysypkę trądzikopodobną
  • zapalenie jamy ustnej
  • zapalenie wałów paznokciowych (zanokcicę)
  • suchość skóry
  • zmniejszenie apetytu
  • świąd

Mechanizm działania

Giotrif wiąże się kowalencyjnie z domenami kinaz: EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), HER4 (ErbB4) oraz nieodwracalnie hamuje autofosforylację kinazy tyrozynowej na skutek zmniejszenia ilości i czułości (ang. down-regulation) receptorów ErbB .

Źródło: www.centerwatch.com/drug-information/fda-approvals/drug-details.aspx?DrugID=1277
Z angielskiego tłumaczyła Małgorzata Ossowska

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.