Ramucirumab wydłuża życie pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W wieloośrodkowym, badaniu 3 fazy REVEL oceniono skuteczność i bezpieczeństwo czynnika antyangiogennego, ramucirumabu w połączeniu ze standardową terapią docetakselem w porównaniu do placebo z docetakselem jako terapii drugiego rzutu u pacjentów w IV stadium raka niedrobnokomórkowego płuc (NSCLC – non small cell lung cancer) po nieudanym leczeniu platyną.

Średnie przeżycie całkowite wyniosło 10,5 miesiąca wśród osób leczonych ramucirumabem i 9,1 miesiąca u osób stosujących placebo. Wyniki zostały przedstawione podczas spotkania ASCO w Chicago w 2014 roku.

Ramucirumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi 2 dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR-2). Lek łącząc się z tym receptorem blokuje rozwój nowych naczyń krwionośnych w guzie. Obecnie ramucirumab jest zarejestrowany wyłącznie w leczeniu zaawansowanego raka żołądka. Jedynymi zarejestrowanymi lekami w terapii drugiego rzutu zaawansowanego NSCLC (jednak tylko podtypie płaskonabłonkowym) są docetaksel, erlotinib oraz pemetreksed. Nie ma rejestracji dla leków antyangiogennych.

Do badania REVEL zrandomizowano 1253 pacjentów z IV stadium NSCLC, u których stwierdzono progresję po chemioterapii pierwszego rzutu z udziałem platyny. Pacjenci przyjmowali docetaksel (75 mg/m2) w połączeniu z ramucirumabem (10 mg/kg) lub placebo w cyklach 3-tygodniowych, każdorazowo pierwszego z 21 dni cyklu, aż do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub zgonu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim był całkowity czas przeżycia, został osiągniety poprzez zmniejszenie ryzyka zgonu o 14% (hazard względny [HR] = 0,857; P = 0,0235) oraz wydłużenie mediany przeżycia całkowitego o 1,4 miesiąca. Drugorzędowe punkty końcowe zostały również spełnione poprzez redukcję ryzyka progresji o 24% (HR = 0.762; P < .0001), wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji o 1,5 miesiąca (z 3 do 4,5 miesięcy) oraz zwiekszenie odsetka odpowiedzi na leczenie z 13,6% do 22,9% (P < .001).

Wydłużenie przeżycia było podobne u pacjentów zarówno z rakiem płaskonabłonkowym (26% badanych), jak i innymi rodzajami. Sugeruje to, że terapia może być skuteczna u pacjentów z wszystkimi głównymi podtypami NSCLC.

Profil bezpieczeństwa był dość dobry”- zauważył dr Pérol. Nie zidentyfikowano również żadnych niespodziewanych działań niepożądanych. Działania niepożądane ≥ 3go stopnia wystąpiły u pacjentów z grupy ramucirumabu, jak również u osób z grupy placebo, były to neutropenia (34,9% vs 28,0%), gorączka neutropeniczna (15,9% vs 10,0%), zmęczenie (11,3% vs 8,1%), leukopenia (8,5% vs 7,6%), nadciśnienie tętnicze (5,4% vs 1,9%) i zapalenie płuc (5,1% vs 5,8%). Działania niepożądane 5go stopnia wystąpiły u 5,4% pacjentów w grupie ramucirumabu i u 5,8% pacjentów w grupie placebo. Krwotok z płuc wystąpił u 2,1% spośród wszystkich pacjentów otrzymujących ramucirumab oraz u 1,6% pacjentów otrzymujących placebo (wśród osób z płaskonabłonkowym NSCLC było to odpowiednio 3,8% oraz 2,4%).

“To ekscytujące widzieć postępy w leczeniu tej choroby” skomentował dr Gregory A. Masters, ekspert ASCO w dziedzinie nowotworów płuca oraz głowy i szyi. „Jesteśmy podekscytowani nowym czynnikiem wykazującym aktywność, zwłaszcza w leczeniu drugiego rzutu raka niedrobnokomórkowego płuc, które jest niezwykle trudne.”

Źródło: www.ascopost.com/ViewNews.aspx?nid=16277
Z angielskiego tłumaczyła: Agata Cicha

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.