KRS 0000358654

Pembrolizumab w zaawansowanym raku żołądka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pembrolizumab nadal wykazuje obiecującą aktywność kliniczną u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka lub rakiem połączenia przełykowo-żołądkowego (GEJ), zgodnie z uaktualnionymi wynikami badania KEYNOTE-059 przedstawionego podczas ESMO 2017, corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej w Madrycie, Hiszpania.

Wcześniej zgłoszone wyniki globalnego badania fazy II KEYNOTE-059 (NCT02335411) wykazały możliwe do osiągnięcia bezpieczeństwo i obiecującą aktywność przeciwnowotworową, zarówno dla pojedynczego czynnika pembrolizumab, jak i dla pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią u pacjentów z rakiem żołądka lub GEJ.

Najnowsza aktualizacja KEYNOTE-059 została zaprezentowana na ESMO 2017 przez Zev A. Wainberg, lekarza hematologa i onkologa z David Geffen School of Medicine na UCLA w Los Angeles, USA.

W badaniu KEYNOTE-059 pacjenci z nawrotowym lub przerzutowym gruczolakorakiem żołądka / GEJ zostali zapisani do 3 kohort; 259 i 25 pacjentów niezależnie od ekspresji białka PD-L1 w guzie było zapisanych odpowiednio do kohorty 1 i 2. Kohorta 3 obejmowała 31 pacjentów z potwierdzoną ekspresją białka PD-L1.

Wszystkie kohorta otrzymywały pembrolizumab w dawce 200 mg co 3 tygodnie przez okres do 2 lat. Pembrolizumab był podawany po co najmniej2 wcześniejszych liniach leczenia w kohorcie 1, w połączeniu z cisplatyną plus 5-fluorouracylem lub kapecytabiną (tylko w Japonii) jako pierwszą linię w kohorcie 2 oraz jako pierwsza linia monoterapii w kohorcie 3.

Głównym celem badania było zmierzenie bezpieczeństwa we wszystkich 3 kohortach i wskaźnika odpowiedzi obiektywnej (ORR) w kohortach 1 i 3. Drugorzędowymi celami badania było zmierzenie ORR w kohorcie 2, czasu trwania odpowiedzi (DoR),przeżycia wolnego od progresji (PFS) i całkowitego przeżycia (OS).

Mediana okresu obserwacji w kohortach 1, 2 i 3 wynosiła odpowiednio 6 (zakres od 2 do 25), 14 (zakres od 2 do 24) i 18 (zakres od 2 do 21) miesięcy.

WYNIKI

Potwierdzone ORR z pembrolizumabem w grupie 1, która otrzymywała 2 lub więcej wcześniejszych linii terapii, wynosiło ogólnie 12%. Wśród pacjentów z ekspresją białka PD-L1 ORR wzrósł do 16%, a u pacjentów z nowotworami ujemnymi pod względem PD-L1 wynosił 6%. Mediana PFS wynosiła 2,0 miesiące a mediana OS wynosiła 6 miesięcy.

Kohorta 2, która otrzymała pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią, wykazała potwierdzoną wartość ORR na ogólnym poziomie 60%.ORR wynosił 73% u pacjentów z dodatnim wynikiem PD-L1 w porównaniu z 38% u pacjentów z nowotworami ujemnymi w stosunku do PD-L1. Mediana PFS wynosiła 7 miesięcy, a mediana OS wynosiła 14 miesięcy.

Pacjenci 3 kohorty z guzami wykazującymi ekspresję PD-L1 otrzymujący pembrolizumab jako lek pierwszego rzutu mieli potwierdzoną wartość ORR wynoszącą 26%. Mediana PFS wynosiła 3 miesiące, a mediana OS nie została osiągnięta.

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem (TRAE) stopnia 3 do 5 (poważne, zagrażające życiu i śmiertelne skutki uboczne) w kohorcie 1, 2 i 3 wynosiła odpowiednio 18%, 76% i 23%. TRAE doprowadziły do ​​przerwania leczenia przez 3% pacjentów z kohorty 1 i 12% pacjentów z kohorty 2. TRAE doprowadziły do ​​śmierci u dwóch pacjentów kohorcie 1 i jednego pacjenta  z kohorty 3.

POZWOLENIE FDA NA WYKORZYSTANIE PEMBROLIZUMABU W LECZENIU GRUCZOLAKORAKU ŻOŁĄDKA / GEJ

W maju 2017 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała uzupełniającą aplikację licencyjną opartą na danych z badania KEYNOTE-059, która miała na celu dokonaniepriorytetowej oceny pembrolizumabu w leczeniu pacjentów, którzy przeszli co najmniej 2 linie leczenia nawracającego lub zaawansowanego gruczolakoraka żołądka lub GEJ.  22 września 2017 roku FDA zatwierdziła pembrolizumab do leczenia pacjentów z tymi typami nowotworów i z towarzyszącą ekspresją białka PD-L1.  

WNIOSKI

Autorzy twierdzą, że te zaktualizowane wyniki wykazały możliwe do osiągnięcia bezpieczeństwo i wykazywały obiecującą aktywność przeciwnowotworową w przypadku pembrolizumabu podawanego samodzielnie lub z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka / GEJ.

Komentując wyniki badań, prof. Eric Van Cutsem specjalizujący się w onkologii układu pokarmowego zLeuven, Belgia, powiedział, że przeciwciała anty-PD będą odgrywały rolę w leczeniu zaawansowanego gruczolakoraka żołądka, jednak rola ekspresji PD-L1 musi zostać wyjaśniona, biomarkery predykcyjne muszą być opracowane, rola we wczesnych etapach i w połączeniu z chemioterapią musi zostać sprecyzowana i ustalona, ​​należy również uzgodnić optymalną kombinację i sekwencję.

Autor: Julia Kowalska

Źródła:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Załóż zbiórkę!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zbierz środki na leczenie!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.