Frukwintynib — nowa terapia celowana dla pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

25 kwietnia 2024 r. EMA pozytywnie zaopiniowała przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Fruzaqla, przeznaczonego do leczenia pacjentów z wcześniej leczonym przerzutowym rakiem jelita grubego (mCRC).

Zaawansowany rak jelita grubego nie pozostawia zbyt wiele opcji lekarzom onkologom, jednak na horyzoncie pojawia się nowy lek, który jest już dostępny w USA i Azji. Jeśli zostanie zatwierdzony, będziemy mieć nową terapię celowaną, która wydłuży życie pacjentów i czas do progresji choroby.

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego to nowotwór, który atakuje okrężnicę lub odbytnicę. Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem jest trzecim najczęściej występującym nowotworem na świecie, związanym z ponad 935 000 zgonów w 2020 roku. W badaniach z tego samego roku w Europie rak jelita grubego zajął niechlubne drugie miejsce wśród najczęstszych nowotworów. Odnotowano wówczas 520 000 nowych przypadków i 245 000 zgonów.

We wczesnym stadium raka jelita grubego można usunąć chirurgicznie, jednak leczenie tego nowotworu, gdy pojawiły się już przerzuty, wciąż pozostaje obszarem o wysokiej niezaspokojonej potrzebie, ze słabymi wynikami i ograniczonymi możliwościami terapeutycznymi.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Dla takich pacjentów szansą są spersonalizowane terapie celowane, oparte na uderzaniu w zmiany na poziomie molekularnym. Niestety, większość pacjentów ma guzy, które nie wykazują mutacji, mogących stanowić cel dla leku nowej generacji. Możemy za to upatrywać nadziei w lekach, które ograniczają rozrost naczyń krwionośnych odżywiających raka.

Jak działa frukwintynib? 

Substancją czynną leku Fruzaqla jest frukwintynib, lek przeciwnowotworowy i inhibitor kinazy tyrozynowej receptora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR). Fruzaqla jest selektywnym inhibitorem kinaz tyrozynowych VEGFR-1, 2 i 3, którego działanie przeciwnowotworowe wynika z hamowania tworzenia nowych naczyń krwionośnych  (angiogenezy) wokół guza.

Frukwintynib został zaprojektowany tak, by mieć wyższą selektywność, która ogranicza wiązanie z innymi niż cel cząsteczkami kinaz, umożliwiając wysoką ekspozycję na lek, trwałe hamowanie celu i elastyczność w potencjalnym zastosowaniu jako część terapii skojarzonej.

Badanie FRESCO-2

Pozytywna opinia EMA opiera się przede wszystkim na wynikach wieloośrodkowego badania klinicznego III fazy FRESCO-2. W badaniu oceniano frukwintynib plus najlepszą opiekę wspomagającą w porównaniu z placebo z opieką wspomagającą u pacjentów z opornym na leczenie przerzutującym rakiem jelita grubego. Dane z badania FRESCO-2 zostały opublikowane w The Lancet w czerwcu 2023 r.

Badanie FRESCO-2 jest globalnym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem klinicznym, w którym wzięło udział 691 uczestników. Pacjentów randomizowano do jednego z następujących ramion leczenia w stosunku 2:1: frukwintyib plus opieka lub placebo plus opieka.

Uczestnicy otrzymywali 5 miligramów (mg) doustnej kapsułki frukwintynibu w skojarzeniu z BSC raz na dobę przez trzy tygodnie ciągłego dawkowania, po którym następowała tygodniowa przerwa podczas cyklu leczenia (długość każdego cyklu wynosiła 28 dni).

Wyniki

Badanie spełniło wszystkie swoje pierwszorzędowe i kluczowe drugorzędowe punkty końcowe, wykazując, że leczenie frukwintynibem spowodowało statystycznie istotną i klinicznie znaczącą poprawę przeżycia całkowitego i czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, niezależnie od wcześniejszych rodzajów terapii, które chorzy otrzymywali.

Mediana całkowitego czasu przeżycia dla pacjentów otrzymujących frukwintynib plus opiekę wynosiła 7,4 miesiąca kontra 4,8 miesiąca dla pacjentów otrzymujących placebo i opiekę.

Pacjenci w grupie otrzymującej frukwintynib i opiekę przez 3,7 miesięcy (mediana) nie doświadczali progresji choroby w porównaniu z 1,8 miesiąca w grupie otrzymującej placebo.

Działania niepożądane

Frukwintynib powodował skutki uboczne, jednak były one łatwe do opanowania. Działania niepożądane prowadzące do przerwania leczenia wystąpiły u 20% pacjentów leczonych frukwintynibem plus BSC w porównaniu z 21% pacjentów leczonych placebo plus BSC.

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Fruzaqla to nadciśnienie tętnicze, anoreksja, białkomocz, erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa (reakcje skórne ręka-stopa), niedoczynność tarczycy, dysfonia, biegunka i astenia.

Podsumowanie

Po zatwierdzeniu, frukwintynib będzie pierwszym i jedynym selektywnym inhibitorem wszystkich trzech receptorów VEGF dopuszczonym w UE do stosowania w uprzednio leczonym przerzutującym raku jelita grubego, a chorzy zyskają realną szansę na poprawę swojego życia.

Pełne brzmienie wskazania do stosowania to:

Fruzaqla w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego (mCRC), którzy byli wcześniej leczeni dostępnymi standardowymi terapiami, w tym chemioterapiami opartymi na fluoropirymidynie, oksaliplatynie i irynotekanie, lekami anty-VEGF i lekami anty-EGFR, i u których nastąpiła progresja lub którzy nie tolerują leczenia triflurydyną-tipiracylem lub regorafenibem.

Dowiedz się więcej o możliwościach leczenia zaawansowanego raka jelita grubego z naszej bazy wiedzy o raku.

Autorka: Martyna Piotrowska


Źródła:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/fruzaqla

https://www.fruzaqla.com

https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2024/positive-chmp-opinion-for-fruquintinib

LBA25 FRESCO-2: A global phase III multiregional clinical trial (MRCT) evaluating the efficacy and safety of fruquintinib in patients with refractory metastatic colorectal cancer – Annals of Oncology

Study Details | A Study of Efficacy and Safety of Fruquintinib (HMPL-013) in Participants With Metastatic Colorectal Cancer | ClinicalTrials.gov

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.