Immunoterapia wydłuża życie pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W dniach 25-27 marca 2021 odbył się Europejski Kongres Raka Płuca (The European Lung Cancer Congress 2021). Zaprezentowano na nim zaktualizowane wyniki trwającego już ponad 3 lata badania KEYNOTE-407. Oceniono w nim skuteczność pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia u pacjentów z zaawansowanym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Wyniki badania potwierdzają, że leczenie pierwszej linii pembrolizumabem i chemioterapią przynosi pacjentom z tym typem nowotworu dużo większe korzyści niż sama chemioterapia. Inne badania dowodzą skuteczności takiego leczenia również w przypadku niepłaskonabłonkowego NDRP. 

Od stycznia tego roku leczenie pembrolizumabem jest refundowane przez NFZ. Jest ono dostępne dla pacjentów spełniających kryteria programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”. Jednym z nich jest poziom ekspresji białek PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych, który jest czynnikiem predykcyjnym skuteczności immunoterapii. Program lekowy przewiduje, zgodnie z wytycznymi naukowymi, dla pacjentów z ekspresją PD-L1 na poziomie co najmniej 50% monoterapię pembrolizumabem, natomiast w przypadku ekspresji PD-L1 poniżej 50% – pembrolizumab w połączeniu z chemioterapią. Do immunoterapii kwalifikowani są pacjenci, u których nie potwierdzono obecności mutacji w genach EGFR, ALK i ROS1.

Jakie były wyniki badania KEYNOTE-407

W badaniu wzięło udział 559 pacjentów, spośród których 278 zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej pembrolizumab oraz chemioterapię (karboplatyna i paklitaksel/nab-paklitaksel). 281 pacjentów stanowiło grupę kontrolną leczoną chemioterapią. 

Mediana czasu całkowitego przeżycia pacjentów otrzymujących pembrolizumab wyniosła 17.2 miesięcy w porównaniu z 11.6 miesiącami w grupie placebo. Odsetek pacjentów którzy przeżyli co najmniej 3 lata wyniósł odpowiednio 29.7% i 18.2%. Dzięki zastosowaniu pembrolizumabu istotnemu wydłużeniu uległ również czas wolny od progresji – 8 miesięcy vs 5.1 miesięcy. 16.1% pacjentów leczonych pembrolizumabem pozostawała wolna od progresji choroby w 3. roku trwania badania (vs. 6.5%). Szczególnie dobre wyniki leczenia zaobserwowano wśród 55 pacjentów, którzy otrzymali wszystkie zaplanowane 35 cykli pembrolizumabu. Po zakończeniu leczenia pembrolizumabem 51 z nich żyło. Co najmniej 1-roczny czas przeżycia oraz wolny od progresji zanotowano u odpowiednio 96% i 82.6% tych pacjentów. 

Ze względu na to, że wszyscy badani pacjenci otrzymywali chemioterapię, częstość występowania i charakter skutków ubocznych były podobne w obydwu grupach. Najczęstszymi skutkami ubocznymi immunoterapii były niedoczynność tarczycy (12%), zapalenie płuc (8%) i nadczynność tarczycy (7%). Większość skutków ubocznych pembrolizumabu była łagodna. Pacjenci z grupy leczonej pembrolizumabem i chemioterapią częściej byli zmuszeni przerwać terapię z powodu działań niepożądanych – 27% w porównaniu z 13% w przypadku chemioterapii.

Jak działa lek pembrolizumab?

Pembrolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1). Znajduje się on na powierzchni komórek układu odpornościowego. Na powierzchni komórek nowotworowych znajdują się natomiast białkowe ligandy PD-L1 i PD-L2. Skutkiem połączenia się PD-L1 lub PD-L2 z receptorem PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia przez pembrolizumab prowadzi do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła: 

www.esmo.org/oncology-news/

www.immuno-onkologia.pl

www.esmo.org/guidelines/

www.jto.org/article/

www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.