Nowa terapia raka jelita grubego z wykorzystaniem trifluorydyny/typiracylu i bewacyzumabu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznym sympozjum ASCO zaprezentowano obiecujące wyniki połączenia terapii raka jelita grubego trifluorydyną/typiracylem (FTD/TPI) z przeciwciałem monoklonalnym – bewacyzumabem (Bev).

Rak jelita grubego jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród wszystkich chorób nowotworowych w Europie. Leczenie tego nowotworu to trudny proces, zwłaszcza w przypadku zaawansowanego raka rozsianego do innych narządów.

Pacjenci z przerzutującym rakiem jelita grubego, u których doszło do progresji choroby po chemioterapii opartej na fluoropirymidynach, oksaliplatynie, irynotekanie, bewacyzumabie i terapii ukierunkowanej na receptor czynnika wzrostu nabłonka (EGFR), bez mutacji w genie RAS, mają ograniczone opcje leczenia.

Dlatego badacze wiążą nowe nadzieje z kombinacją leków opartą na FTD/TPI i przeciwciele monoklonalnym. Wyniki badania klinicznego SUNLIGHT opublikowano właśnie 4 maja 2023 roku w prestiżowym New England Journal of Medicine.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Nukleozyd i przeciwciało

Trifluridyna-typiracyl to doustna kombinacja

  • trifluorydyny – analogu nukleozydu, który wbudowuje się w DNA komórki nowotworowej i zaburza jej podział,
  • oraz typiracylu – substancji, która hamuje enzym rozkładający trifluorydynę w organizmie, dzięki czemu może FTD może działać dłużej i mocniej.
Bewacyzumab to przeciwciało monoklonalne, które wiąże się z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), hamując tworzenie się naczyń krwionośnych odżywiających i dotleniających guz. 

Wcześniejsze badania sugerowały, że połączenie trifluorydyny-typiracylu i bewacyzumabu może mieć synergistyczne działanie przeciwnowotworowe w opornym na leczenie raku jelita grubego z przerzutami.

Badanie kliniczne III fazy SUNLIGHT

Skuteczność i bezpieczeństwo połączenia FTD/TPI i Bev zostały ocenione w globalnym badaniu klinicznym fazy III o nazwie SUNLIGHT. W badaniu tym wzięło udział 492 pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego.

W badaniu uczestniczyli chorzy, którzy otrzymali jedną lub dwie wcześniejsze linie chemioterapii w zaawansowanym stadium choroby, w tym fluoropirymidyny, irynotekan, oksaliplatynę, przeciwciało anty-VEGF, jeśli było to medycznie wskazane, i przeciwciało anty-EGFR dla guzów bez mutacji białka RAS. 

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: 

  • otrzymującej wyłącznie FTD/TPI (dwa razy dziennie w dniach 1–5 i 8–12 każdego 28-dniowego cyklu)
  • lub w połączeniu z Bev (5 mg/kg w dniach 1 i 15). 
Głównym kryterium oceny skuteczności terapii była całkowita długość przeżycia (OS).

10,8 miesięcy całkowity czas przeżycia, 5,6 miesiąca bez progresji choroby

Badanie SUNLIGHT wykazało, że toksyczny nukleozyd w połączeniu z przeciwciałem znacząco przedłużyły czas przeżycia w porównaniu z grupą leczoną wyłącznie nukleozydem. Średnie OS wynosiło 10,8 miesiąca w grupie FTD/TPI plus Bev i 7,5 miesiąca w grupie FTD/TPI.

Odsetek pacjentów, którzy przeżyli rok, wynosił 43% w grupie FTD/TPI plus Bev i 30% w grupie FTD/TPI. Średnio pacjenci przeżywali bez postępu choroby 5,6 miesiąca w grupie FTD/TPI plus Bev i 2,4 miesiąca w grupie FTD/TPI

Niestety, silne efekty uboczne wystąpiły częściej w grupie FTD/TPI plus Bev niż w grupie FTD/TPI (72,4% kontra 69,5%).

Działania niepożądane terapii

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi podczas leczenia były:

  • neutropenia (niski poziom neutrofilów, rodzaju białych krwinek walczących z infekcjami), 
  • nudności
  • zmęczenie 
  • i anemia (niski poziom czerwonych krwinek).
Terapia może również powodować problemy trawienne, takie jak utrata apetytu, biegunka i wymioty. Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć wysypki skórnej, świądu lub owrzodzeń jamy ustnej. Rzadziej występowały zawroty głowy i splątanie.

Podsumowanie

FTD/TPI plus Bev ma szansę stać się nową opcją terapeutyczną drugiej lub trzeciej linii dla pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy nie odpowiadają na inne dostępne formy leczenia.

Połączenie to zapewnia statystycznie istotną i klinicznie znaczącą poprawę całkowitego czasu przeżycia o 3,3 miesiąca oraz czas przeżycia wolny od progresji choroby dłuższy o 3,2 miesiąca w porównaniu z wyłącznym podawaniem FTD/TPI.

Leki wywołują silne działania niepożądane, jednak profil bezpieczeństwa terapii jest przewidywalny i akceptowalny.

Zobacz artykuł o raku jelita grubego oraz inne materiały związane z tą chorobą w naszej bazie wiedzy.

Autorka tekstu: Martyna Piotrowska

Źródła:

Trifluridine–Tipiracil and Bevacizumab in Refractory Metastatic Colorectal Cancer | NEJM

Combination Therapy for Progressive Colorectal Cancer | NEJM

Program Guide – ASCO Meeting Program Guide

Servier and Taiho Oncology Present Overall Survival Data for Trifluridine/Tipiracil (LONSURF®) In Combination With Bevacizumab in Patients With Refractory Metastatic Colorectal Cancer at 2023 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium | Servier US

2023-05-03_TOI_and_Servier_SUNLIGHT_NEJM (taihooncology.com)

Phase III Study of Trifluridine/Tipiracil in Combination With Bevacizumab vs Trifluridine/Tipiracil Single Agent in Patients With Refractory Metastatic Colorectal Cancer – Full Text View – ClinicalTrials.gov

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.