Zmiany na styczniowej liście refundacyjnej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Styczniowa lista refundacyjna przyniesie zmiany w hematoonkologii – uporządkowane i scalone zostały programy lekowe w leczeniu chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego i przewlekłej białaczki limfocytowej. Ważne zmiany pojawiają się również w programie leczenia chorych na raka płuca.

B.12. LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE 

W programie lekowym znalazły się wszystkie terapie leczenia chłoniaków, które dotychczas rozsiane były w kilku programach lekowych: obinutuzumab (dotychczas w programie B.12 Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe) oraz piksantron, polatuzumab wedotyny (dotychczas w programie B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki komórkowe). W leczeniu chorych na chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (w pierwszej i drugiej linii) doszło do zmiany kryterium kwalifikacji: „stan ogólny według WHO 0 – 2” na: „stan sprawności według ECOG 0-2”.   

B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO

Finansowany dotychczas w ramach tego programu lekowego lenalidomid został przeniesiony do katalogu chemioterapii. 

Program lekowy został uzupełniony o poszerzenia wskazań dla molekuły daratumumab obejmujące następujące linie leczenia: 

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

  • I linia – daratumumab w skojarzeniu z bortezomibem, talidomidem i deksametazonem 
  • II-IV linia – daratumumab w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem 
  • II-IV linia – daratumumab w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem 

Opis programu został skrócony dzięki uwspólnieniu większości kryteriów dla wszystkich dostępnych w programie lekowym terapii.

B.66. LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T-KOMÓRKOWE 

W programie lekowym poszerzono wskazania dla molekuły: brentuksymab vedotin w skojarzeniu z skojarzeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną iprednizonem o stosowanie w leczeniu chorych na układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL). 

Dodatkowo z dotychczasowego programu B. 77 Leczenie chorych na chłoniaki CD30+ przeniesiono terapię brentuksymabem vedotin w monoterapii stosowaną w leczeniu chorych na układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL). Dodatkowo całą treść programu lekowego została przeredagowana i podzielona na rozpoznania, podczas gdy do tej pory podział opierał się na molekułach.

B.77. LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA

Z programu lekowego B.100 został przeniesiony nivolumab stosowany w monoterapii. Program lekowy został przeredagowany, zapewniając uwspólnione zapisy dla dostępnych terapii leczenia chłoniaka Hodgkina.

B.79. LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ 

Do programu lekowego zostały włączone: 

  • Akalabrutynib – nowa molekuła, która będzie finansowana w monoterapii zarówno w I jak i II linii leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej. 
  • Ibrutinib – w poszerzonych wskazaniach obejmujących I linię leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej. 

Dodatkowo aktualny program lekowy zawiera wszystkie terapie przewlekłej białaczki limfocytowej, które były dotychczas finansowane w ramach programów: 

  • B.79. Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem, 
  • B.92. Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem, 
  • B.103. Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem.

Opis programu lekowego został uwspólniony, co pociągnęło za sobą zmiany w części kryteriów dla poszczególnych substancji czynnych.

B.139. LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW 

Zmodyfikowane zostały kryteria włączające pacjentów do leczenia. Zmiany nastąpiły w badaniach przy kwalifikacji do leczenia.

B.6. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ 

Program lekowy został poszerzony o nowe opcje terapeutyczne. Wprowadzono nowe molekuły: niwolumab + ipilimumab oraz entrectynib

Dla części molekuł obecnych już w programie: cemiplimab, atezolizumab, ozymertyni doszło do poszerzenia wskazań refundacyjnych. 

Wprowadzono też adekwatne zapisy mające zastosowanie dla nowych molekuł oraz nowych wskazań. 

W pierwszej połowie stycznia opublikujemy aktualizację Oncoindexu uwzględniającą zmiany w obwieszczeniach refundacyjnych w listopadzie 2022 i styczniu 2023 oraz aktualne wytyczne ESMO.

Źródło: Pex Pharma Sequence

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.