Choroba nowotworowa a renta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Osoba chora na raka, która jest niezdolna do pracy, nie musi być pozostawiona sama sobie. Wielu pacjentów może ubiegać się o rentę, która okazuje się istotnym wsparciem finansowym. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać? Kto może starać się o tego typu pomoc? Wszystkie informacje o tym, jak wygląda renta w przypadku choroby nowotworowej, znajdują się w poniższym artykule.

Co przysługuje osobie chorej na nowotwórrenta z tytułu niezdolności do pracy

Mianem niezdolnej do pracy określa się osobę, która częściowo lub całkowicie straciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej z uwagi na swój stan zdrowia, a przekwalifikowanie nie daje szans na jej przywrócenie. Aby otrzymać z tego tytułu rentę, należy złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału ZUS. Orzekaniem o niezdolności do pracy w celu otrzymania renty zajmują się lekarze orzecznicy. Na podstawie złożonych dokumentów i ewentualnych badań mogą oni zakwalifikować chorą osobę jako:

 • częściowo niezdolną do pracy – w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem swoich kwalifikacji,
 • całkowicie niezdolną do pracy – utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
 • całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji – nie tylko utraciła zdolność do pracy, ale też samodzielnego funkcjonowania.
Nowotwór a renta z tytułu niezdolności do pracy – kryteria i wysokość świadczenia

Aby pacjentowi została przyznana tego rodzaju renta przy chorobie nowotworowej, musi spełnić następujące warunki:

 • zostać zakwalifikowany jako niezdolny do pracy,
 • mieć wymagany staż pracy, tzw. składkowy i nieskładkowy,
 • mieć ubezpieczenie lub być w okresie do 18. miesięcy od momentu ustania okresu ubezpieczenia.
Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy (inaczej to tzw. renta chorobowa) jest co roku waloryzowana. Od 1 marca 2022 roku jest to kwota 1338,44 zł.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Zdarza się, że osoby, u których zdiagnozowany został nowotwór, nie mają pewności, czy spełniają warunek dotyczący wymaganego stażu pracy. Wygląda to następująco:

 • 1 rok – w przypadku kwalifikacji jako niezdolny do pracy przed ukończeniem 20. roku życia,
 • 2 lata – kwalifikacja jako niezdolny do pracy w wieku 20-22 lat,
 • 3 lata – kwalifikacja jako niezdolny do pracy w wieku 22-25 lat,
 • 4 lata – kwalifikacja jako niezdolny do pracy w wieku 25-30 lat,
 • 5 lat – kwalifikacja jako niezdolny do pracy po ukończeniu 30. roku życia.
Kiedy chory na raka nie ma możliwości odzyskania zdolności do pracy, ZUS przyznaje mu rentę stałą. Gdy istnieje szansa na powrót do aktywności zawodowej, wówczas orzekana jest renta okresowa bądź szkoleniowa.

Renta szkoleniowa ZUS

Jeśli chory na nowotwór spełnia warunki przyznania świadczenia rentowego, a w stosunku do niego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego z uwagi na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może ubiegać się o rentę szkoleniową. Jest ona przyznawana na okres 6 miesięcy. Nierzadko ulega on wydłużeniu, maksymalnie może to być łącznie 36 miesięcy – na czas niezbędny do pełnego przekwalifikowania zawodowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że okres może ulec też skróceniu, gdy dana osoba uzna, że nie chce zmieniać dotychczasowego zawodu i podejmować kroków pozwalających na otrzymanie innej pracy. Dochodzi do tego również w sytuacji, gdy organ rentowy zostanie powiadomiony o braku możliwości takiego przekwalifikowania.

Wysokość renty szkoleniowej to 75% podstawy wymiaru renty, która przysługuje z tytułu niezdolności do pracy. Nie otrzymują jej osoby osiągające przychód, niezależnie od tego, jaka jest jego wysokość.

Renta socjalna a choroba nowotworowa

Renta socjalna z powodu raka przysługuje pełnoletnim osobom, w przypadku których stwierdzono trwałą niezdolność do pracy. Muszą one przy tym spełniać określone warunki. Socjalna renta na nowotwór jest przyznawana, gdy naruszenie sprawności organizmu powstało:

 • przed ukończeniem 18. roku życia,
 • podczas nauki w szkole, także wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia),
 • podczas studiów doktoranckich lub naukowej aspirantury.
To oznacza, że mają szansę otrzymać ją osoby, które stały się całkowicie niezdolne do wykonywania zawodu przed wejściem na rynek pracy. Wysokość tego typu świadczenia to 1338,44 zł brutto (na podstawie danych z marca 2022 roku). Warto wspomnieć, że nawet w przypadku pobierania renty socjalnej można osiągać dodatkowe przychody, jednak zostanie zawieszona, gdy przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, czyli 7354,50 zł. Jeśli przychód przekroczy 70% wspomnianej wartości, wówczas renta socjalna zostanie zmniejszona.

Zawsze warto pamiętać o powyższych formach wsparcia finansowego, zwłaszcza gdy okaże się, że za gorszą kondycję zdrowotną odpowiada choroba nowotworowa. Renta, zarówno z tytułu niezdolności do pracy, jak i ta szkoleniowa lub socjalna, zwykle odgrywa bardzo istotną rolę dla pacjentów. Jednocześnie ważne jest to, że w wielu przypadkach nie wyklucza ona możliwości uzyskiwania dodatkowego dochodu.

Autor: Fundacja Onkologiczna – Alivia

Źródła:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.