Innowacyjny schemat terapii w leczeniu chłoniaka Hodgkina prezentowany na ASCO: co warto wiedzieć?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wyniki zaprezentowane na spotkaniu ASCO w czerwcu 2024 być może wyznaczają nowe standardy leczenia pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem Hodgkina.

Według wyników German Hodgkin Study Group HD21 zaprezentowanych na dorocznym spotkaniu ASCO 2024 kombinacja brentuksymabu wedotyny, etopozydu, cyklofosfamidu, doksorubicyny, dakarbazyny i deksametazonu (BrECADD), pod kontrolą PET po 2 cyklach (PET2), jest lepiej tolerowana przez dorosłych z zaawansowanym stadium chłoniaka Hodgkina niż standardowa eskalowana bleomycyna, etopozyd, doksorubicyna, cyklofosfamid, winkrystyna, prokarbazyna i prednizon (eBEACOPP). 

Leczenie schematem BreCADD  zapewnia również istotną korzyść w zakresie przeżycia wolnego od progresji choroby po 4 latach. Wynikami podzielił się ze zebranymi doktor medycyny Peter Brochman z Kolonii.

Chłoniak Hodgkina

Na chłoniaka Hodgkina (HL) co roku zapadają 2-3 osoby na 100 000 ludzi. Nieco częściej chorują mężczyźni. Około 80% pacjentów z tą chorobą osiąga trwałą remisję, choć odsetek jest niższy w przypadku późnego stadium chłoniaka Hodgkina.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Leczenie zaawansowanego chłoniaka Hodgkina stanowi wyzwanie ze względu na ograniczoną tolerancję chemioterapii, co prowadzi do poważniejszych powikłań i krótszego przeżycia pacjentów z nawrotem lub progresją choroby.

Obecnie chłoniaka Hodgkina najczęściej leczy się za pomocą chemioterapii skojarzonej. Wiąże się to niestety z poważnymi i przewlekłymi skutkami ubocznymi. 

W badaniu HD21 oceniano, czy zastosowanie leczenia schematem BrECADD może poprawić stosunek ryzyka związanego z działaniami niepożądanymi do korzyści z leczenia w porównaniu z eBEACOPP pod kontrolą PET2, który jest standardem opieki w większości krajów europejskich i jest stosowany w zaawansowanych stadiach HL wysokiego ryzyka na całym świecie.

Czym jest BrECADD pod kontrolą PET2, a czym eskalowany BEACOPP?

Za tymi enigmatycznym skrótami kryją się schematy leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina. BrECADD to połączenie brentuksymabu wedotyny, etopozydu, cyklofosfamidu, doksorubicyny, dakarbazyny i deksametazonu. Kontrola PET2 oznacza, że po 2 cyklach leczenia, dawkowanie terapeutyków jest dostosowywane zgodnie z wynikami badania PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) pacjenta. 

Standardowe leczenie eBEACOPP to eskalowana bleomycyna, etopozyd, doksorubicyna, cyklofosfamid, winkrystyna, prokarbazyna i prednizon. Eskalowana bleomycyna to metoda stosowana cytostatyku w leczeniu nowotworów, w której dawki leku są stopniowo zwiększane w celu poprawy skuteczności terapii.

Zmiana schematu z eBEACOPP na BrECADD powoduje, że w terapii pojawia się brentuksymab wedotyny, a usuwa się bleomycynę i winkrystynę. Prokarbazynę zastępuje mniej toksyczna dla genów i gonad dakarbazyna. Dodatkowo skraca się czas trwania  leczenia składnikiem kortykosteroidowym z 14 dni prednizonu do leczenia deksametazonem trwającego 4 dni.

Badanie HD21

W międzynarodowym, otwartym badaniu HD21 porównano leczenie BrECADD z eBEACOPP u dorosłych w wieku poniżej 60 lat z wcześniej nieleczonym klasycznym chłoniakiem Hodgkina w zaawansowanym stadium, z medianą wieku 31 lat. 

Pacjenci otrzymali 2 cykle leczenia, a następnie zostali poddani badaniu PET lub CT (tomografii komputerowej). Pacjenci otrzymali łącznie 4 lub 6 cykli leczenia w zależności od statusu PET2. Głównymi punktami końcowymi były zachorowalność związana z leczeniem i równoważność przeżycia wolnego od postępu choroby (PFS).

Wyniki

Randomizowane badanie III fazy HD21 wykazało znaczące zmniejszenie częstości ostrych zachorowań związanych z leczeniem za pomocą BrECADD w porównaniu z eskalowanym BEACOPP (eBEACOPP) u dorosłych z klasycznym chłoniakiem Hodgkina w zaawansowanym stadium, spełniając kryteria równoważności przeżycia wolnego od progresji choroby.

Przy medianie obserwacji wynoszącej 48 miesięcy, w grupie leczonej schematem BrECADD odnotowano znaczącą poprawę PFS w porównaniu z eBEACOPP, z 4-letnimi wskaźnikami PFS wynoszącymi odpowiednio 94,3% i 90,9% wśród 1 482 badanych pacjentów.

Ten wynik PFS “jest bezprecedensowo wysoki i ogranicza potrzebę stosowania terapii drugiego rzutu”, powiedział prezenter Peter Borchmann, lekarz ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kolonii w Niemczech.

Pacjenci leczeni schematem BrECADD niemal nie zapadali na choroby związane z leczeniem po 12 miesiącach. Przeprowadzano mniej transfuzji czerwonych krwinek (24% kontra 52%) lub płytek krwi (17% kontra 34%) i pacjenci rzadziej chorowali na neuropatię obwodową (39% kontra 49%). 

U bardzo wielu pacjentów osiągnięto wysoki wskaźnik przywrócenia funkcji gonad podobny do wskaźnika zgłaszanego w przypadku leczenia z użyciem doksorubicyny, bleomycyny, winblastyny i dakarbazyny (ABVD). Co oznacza, że schemat BrECADD daje większe szanse na rodzicielstwo po zakończeniu terapii.

Wśród pacjentów leczonych BrECADD wystąpiły dwa przypadki wtórnej ostrej białaczki szpikowej i nie odnotowano zgonów związanych z leczeniem. Korzyści związane z bezpieczeństwem stosowania schematu BrECADD obserwowano we wszystkich podgrupach.

W komponencie skuteczności pierwszorzędowego punktu końcowego, ocenianego w analizie pośredniej po medianie obserwacji wynoszącej 40 miesięcy, BrECADD wykazał brak przewagi w zakresie PFS w porównaniu z eBEACOPP, z 3-letnimi szacowanymi wskaźnikami PFS wynoszącymi odpowiednio 94,9% i 92,3%.

Do tego czasu progresja choroby wystąpiła u 5 pacjentów w ramieniu BrECADD (0,7%), w porównaniu z 14 pacjentami w ramieniu eBEACOPP (1,9%). Odsetek wczesnych nawrotów (w ciągu 1 roku obserwacji) wynosił 1,5% w grupie BrECADD i 3,1% w grupie eBEACOPP; odsetek późnych nawrotów (po co najmniej 1 roku obserwacji) wynosił odpowiednio 2,2% i 2,4%.

Wyniki w drugorzędowych punktach kontrolnych

W końcowej analizie, po medianie obserwacji wynoszącej 48 miesięcy, BrECADD wykazał znaczną poprawę PFS w porównaniu z eBEACOPP, z 4-letnimi szacowanymi wskaźnikami PFS wynoszącymi odpowiednio 94,3% i 90,9% ; 4-letnie całkowite przeżycie wyniosło odpowiednio 98,6% i 98,2%.

Co więcej, 64% pacjentów mogło otrzymać tylko 4 cykle leczenia, po osiągnięciu pełnej odpowiedzi molekularnej po drugim cyklu. To z kolei sprawia, że chorzy mogą znacznie szybciej wrócić do życiowych aktywności niż w przypadku intensywnej chemioterapii eBEACOPP.

Jednak nawet wśród pacjentów wymagających 6 cykli leczenia, zastosowanie schematu BrECADD wiązało się z 4-letnim odsetkiem PFS wynoszącym 90,3%. 

Komentatorzy są zgodni, że te wyniki mogą zdefiniować nowy standard opieki nad dorosłymi pacjentami z klasycznym chłoniakiem Hodgkina w zaawansowanym stadium. A w przyszłości możliwe, że będziemy mogli używać bardziej precyzyjnych badań jak badanie obecności DNA guza we krwi do podejmowania decyzji o leczeniu w tym schemacie.

Podsumowanie

Na podstawie wykazanej skuteczności i bezpieczeństwa w badaniu HD21 badacze doszli do wniosku, że BrECADD zindywidualizowany pod kątem wyników PET2 wyznacza nowy punkt odniesienia dla terapii dorosłych z nowo zdiagnozowanym chłoniakiem Hodgkina w zaawansowanym stadium i może być potencjalnie uznany za dobrą opcję leczenia pierwszej linii.

Dowiedz się więcej o tym nowotworze i możliwościach jego leczenia z naszej bazy wiedzy o raku.

Autorka: Martyna Piotrowska

Źródła:
PET2-Guided BrECADD Is Safer and More Effective Than Escalated BEACOPP in Adults With Advanced Classical Hodgkin Lymphoma (ascopubs.org)

Early and late follow-up of patients with Hodgkin’s lymphoma. Recommendations of the Polish Lymphoma Research Group | Kurczab | Oncology in Clinical Practice (viamedica.pl)

Cancer incidence and mortality in Poland in 2020 | Wojciechowska | Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory (viamedica.pl)

Frontiers | Effects of ABVD chemotherapy on ovarian function: epidemiology, hormonal dosages and ultrasound morphologic analyses in 270 patients with Hodgkin’s disease (frontiersin.org)

https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT02661503

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.