Na co może liczyć osoba bliska opiekująca się chorym na nowotwór?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wsparcie finansowe dla chorych na raka jest niezwykle ważne, jednak równie istotna kwestia to podobna pomoc dla osób, które się nimi opiekują. Nierzadko muszą one znacząco ograniczyć obowiązki zawodowe lub całkowicie zrezygnować z pracy, co wiąże się z utratą źródła stałego dochodu. Jak starać się o dodatek dla opiekuna osoby chorej na raka? Na jakie formy wsparcia można liczyć?

Zasiłek opiekuńczy a nowotwór

W sytuacji, gdy chory wymaga opieki krótkotrwałej, można skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jeżeli jest to dziecko w wieku do 14 lat, zasiłek przysługuje na okres do 60 dni w roku kalendarzowym. Gdy pod opieką jest dziecko starsze niż 14 lat lub dorosły, tego typu pomoc finansowa przysługuje na okres do 14 dni w roku kalendarzowym.

Taki zasiłek dla opiekuna osoby chorej na raka przysługuje każdemu, kto jest objęty ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Jest on wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki (dotyczy to również dni ustawowo wolnych od pracy). Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, miesięczny zasiłek opiekuńczy to 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Wsparcie finansowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych

W kwestii dostępnych możliwości wsparcia finansowego dużą rolę odgrywa orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli pacjent je uzyska, o dodatkową pomoc można zwrócić się także do MOPS (Miejski Ośrodek Opieki Społecznej). Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w postaci świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje tym, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, aby zająć się chorym, niepełnosprawnym bliskim. Od 1 stycznia 2022 roku jego wysokość to 2119 zł miesięcznie, co roku kwota jest waloryzowana. Należy pamiętać, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

  • do momentu ukończenia 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole – także wyższej, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Tego typu świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu, osobie będącej rodziną zastępczą, a także innej, na której zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny. Zazwyczaj jest ono przyznawane na czas nieokreślony (wyjątkiem są sytuacje, gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydano na czas określony). Nie ma tutaj kryterium dochodowego, które należy spełnić.

Wsparcie może otrzymać też opiekun chorej i niepełnosprawnej osoby dorosłej, a jest nim specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego wysokość wynosi 620 zł miesięcznie. Przysługuje on, jeśli łączny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto. Wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego składa się w urzędzie gminy lub miasta, ewentualnie w ośrodku pomocy społecznej lub podobnej instytucji, gdy to ona realizuje świadczenia rodzinne.

Pozostałe formy pomocy finansowej

W przypadku trudnej sytuacji materialnej pacjenci walczący z nowotworem oraz ich opiekunowie mogą liczyć na dodatkowe formy pomocy finansowej. Przykładem jest jednorazowa zapomoga dla chorych na raka z funduszu socjalnego w pracy. Może o nią wystąpić chory lub współmałżonek. Takie zapomogi są też wypłacane przez związki zawodowe (dotyczy osób, które do nich należą).

Inne dostępne rozwiązania to:

  1. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole – przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 792 zł na osobę. Pomoc jest przyznawana po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Często odciąża domowy budżet.
  2. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – w przypadku pierwszego wymienionego w gospodarstwie wieloosobowym dochód na jedną osobę nie może przekraczać kwoty 1698,76 zł. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy spełnić też kryterium metrażowe i mieć tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Osoba, której zostanie on przyznany, może też starać się o dodatek energetyczny. Jego celem jest częściowa rekompensata opłaty rachunków za prąd.
Bycie opiekunem osoby chorej na nowotwór wymaga odpowiedzialności i cierpliwości. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza gdy negatywnie odbija się to na karierze zawodowej, a tym samym na domowym budżecie. Warto więc skorzystać z dostępnych form pomocy finansowej, aby nie martwić się o sytuację materialną rodziny i skupić się na zapewnieniu wsparcia choremu.

Uwaga: Podane dane są aktualne na dzień publikacji. Dokładne informacje o wysokości wsparcia i warunkach ich otrzymania znajdą Państwo na stronach ZUS, MOPS itp. 

Autor: Fundacja Onkologiczna – Alivia

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/opiekunowie-osob-niepelnosprawnych

https://bliskochorego.pl/formalnosci/swiadczenia-finansowe-dla-chorego-i-opiekuna.html

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/komu-przysluguje

https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

https://www.mops.katowice.pl/node/885

http://www.mops.szczecinek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=374:dodatki-mieszkaniowe-i-energetyczne-od-01-07-2021-r&catid=15&Itemid=118

https://www.money.pl/gospodarka/opieka-nad-osoba-niepelnosprawna-na-jakie-ulgi-i-swiadczenia-mozemy-liczyc-6749678945602368a.html

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.