Dodatkowe możliwości wsparcia finansowego w chorobie nowotworowej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pomoc finansowa chorym na raka to nie tylko zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy renta. Pacjenci mogą liczyć także na inne możliwości wsparcia w tym zakresie. Dzięki temu walka o powrót do zdrowia nie musi wiązać się z wyraźnym pogorszeniem sytuacji materialnej osoby chorej i jej rodziny. Jakie są dodatkowe formy pomocy w przypadku zdiagnozowanego raka?

Dodatek pielęgnacyjny za chorobę nowotworową

Osoba, której została przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy, może złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Jest on przyznawany na podstawie oceny dokonanej przez lekarza orzecznika. Tego typu pomoc finansowa dla chorych na raka wynosi obecnie 256,44 zł (od 1 marca 2022 roku). Kwota ta jest co roku waloryzowana, a ponadto zwolniona z opłacania podatku dochodowego.

Wsparcie dla chorych na raka z PFRON

Warto podkreślić, że dodatek pielęgnacyjny dla chorych na raka z ZUS to tylko jedna z dodatkowych możliwości wsparcia. Kolejną jest pomoc od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Otrzymanie jej wiąże się z koniecznością uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Sama kwota przekazywana pacjentowi zależy od wysokości osiąganego przez niego dochodu (czasami istotną rolę odgrywa też sam stopień niepełnosprawności).

PFRON może zapewnić różne rodzaje wsparcia, takie jak:

 • dofinansowanie zakupu np. sprzętu do rehabilitacji,
 • finansowanie warsztatów aktywizacji zawodowej czy terapii zajęciowej,
 • dofinansowanie kursów, studiów podyplomowych czy założenia lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zwrot kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie wynagrodzenia,
 • pomoc w zakupie samochodu lub wózka inwalidzkiego, a także w przystosowaniu mieszkania do potrzeb osoby, która porusza się na wózku.
Nowotwór a zasiłek

Pomoc w formie zasiłków i świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej jest skierowana do osób o najniższych dochodach. Kryterium dochodowe jest określane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje zasiłków:

 1. Stały – przysługuje osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a także rodzinom (w obu przypadkach o przyznaniu zasiłku decyduje wysokość dochodu).
 2. Okresowy – także mogą ubiegać się o niego osoby samotnie gospodarujące i rodziny spełniające kryteria dochodowe. Okres, na jaki zostanie przyznana taka pomoc finansowa, jest ustalany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 3. Celowy – pomoc finansowa wypłacana w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby. Może pokryć np. koszty zakupu leków, żywności, odzieży czy niezbędnych przedmiotów użytku codziennego, ale też napraw lub niewielkiego remontu mieszkania. W tym przypadku również należy spełnić kryterium dochodowe.

Pozostałe możliwości wsparcia finansowego

Zależnie od sytuacji materialnej, osoba chora może liczyć też na inne formy finansowego wsparcia. Przykładem jest jednorazowa zapomoga z funduszu socjalnego w miejscu pracy swoim lub/i współmałżonka. Tego typu pomoc może być wypłacona przez związek zawodowy, jeśli chory do niego należy. Wsparcie często jest udzielane także dzieciom pacjentów onkologicznych, zgodnie z regulaminem szkół lub uczelni, do których uczęszczają.

O pomoc warto zwrócić się do lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Ma prawo m.in. do wypisania skierowania do sanatorium czy na rehabilitację, jak również zlecenia na sprzęt ortopedyczny, worki stomijne, pieluchomajtki i inne tego typu środki pomocnicze. Co prawda specjalistyczne wyposażenie jest dofinansowane przez NFZ tylko do określonej kwoty, jednak pacjent może zwrócić się o dodatkową pomoc do PFRON.

Nie można zapomnieć też o lekarzach medycyny paliatywnej, którzy zapewniają np.:

 • bezpłatną opiekę lekarską i pielęgniarską z dojazdem do domu,
 • wypożyczenie wózka inwalidzkiego, chodzika i podobnego wyposażenia,
 • bezpłatne leki.
Co z pomocą finansową dla osób chorych na raka, które nie mają uprawnień rentowych ani ubezpieczenia zdrowotnego? Dla pacjentów niepracujących, samotnych czy bezdomnych odpowiednim rozwiązaniem jest:

 • złożenie wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności,
 • przyznanie zasiłku stałego przez OPS,
 • objęcie 90-dniowym ubezpieczeniem społecznym przez OPS.
Nowotwór a orzeczenie o niepełnosprawności

Osobie posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności łatwiej jest otrzymać niektóre formy wsparcia finansowego. W naszym kraju wyróżnia się jego dwa rodzaje, a uzyskanie jednego nie wyklucza możliwości starania się także o drugie:

 • dla celów rentowych – odpowiedni wniosek składa się do oddziału ZUS lub KRUS,
 • dla celów pozarentowych – wniosek należy skierować do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Nierzadko chorzy zastanawiają się, czy orzeczenie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych jest im potrzebne. Pozwala ono na korzystanie z różnych uprawnień i form pomocy, takich jak:

 • szkolenia, również specjalistyczne,
 • usługi socjalne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze,
 • uzyskanie przywilejów pracowniczych przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • ulgi komunikacyjne, podatkowe.
W systemie orzecznictwa dla celów pozarentowych istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Co istotne, tego typu orzeczenie nie jest przeciwwskazaniem do podjęcia zatrudnienia.

Pacjent, u którego zdiagnozowano chorobę nowotworową, może szukać pomocy finansowej w wielu instytucjach. Takie wsparcie często jest ważne nie tylko dla samego chorego, ale także jego rodziny. Rak i związane z nim wydatki nierzadko stają się obciążeniem dla domowego budżetu, jednak dzięki specjalnym dodatkom i świadczeniom można zapobiec problemom w sferze finansów.

Autor: Fundacja Onkologiczna – Alivia

Źródła:

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2455/dodatek-i-zasilek-pielegnacyjny-komu-przysluguje-jak-go-uzyskac-i-ile-wynosi#czym-jest-dodatek-piel%C4%99gnacyjny

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/5301056,Zasilek-staly-w-2022-r.html

https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/5318807,Zasilek-okresowy-w-2022-r.html

https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/5381743,Zasilek-celowy-2022.html

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/671433

https://faqrak.pl/article/wsparcie-finansowe-w-czasie-leczenia-i-rehabilitacji

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

 1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
 2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
 3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
 4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.