Nadzieja dla pacjentów cierpiących na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła Polatuzumab Vedotin-piiq (Polivy) dla chorych cierpiących na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Lek jest przeznaczony dla osób, które przeszły już terapię co najmniej dwoma innymi lekami.

Zatwierdzenie opiera się na badaniu GO29365, które obejmowało grupę pacjentów z nawrotami lub opornym, rozproszonym chłoniakiem z dużymi komórkami typu B. Zostało ono oparte na badaniu GO29365 (NCT02257567), otwartym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym, które obejmowało grupę 80 pacjentów z nawrotami lub opornym DLBCL (diffuse large B-cell lymphoma). Pacjenci byli randomizowani (1:1), aby otrzymać albo polatuzumab vedotin-piiq w połączeniu z bendamustyną i produktem rytuksymabu (P+BR), albo BR przez sześć 21-dniowych cykli. Polatuzumab vedotin-piiq, 1,8 mg/kg wlewu dożylnego, podawano w 2. dobie cyklu 1 i 1. dobie kolejnych cykli. Bendamustynę (90 mg/m2 dożylnie) podawano w 2 i 3 dniu cyklu 1 oraz w 1 i 2 dniu kolejnych cykli. Preparat rytuksymabu (375 mg/m2 dożylnie) podawano w 1. dobie każdego cyklu.

Skuteczność opierała się na wskaźniku pełnej odpowiedzi (CR) i czasie jej trwania, ustalonym przez niezależny komitet ds. przeglądu. Pod koniec terapii wskaźnik CR wynosił 40% (95% CI: 25-57%) z P+BR w porównaniu z 18% (95% CI: 7-33%) z samą BR. Najlepszy ogólny odsetek odpowiedzi (odpowiedzi pełnych i częściowych) wyniósł 63% w przypadku P+BR w porównaniu z 25% w przypadku BR. Spośród 25 pacjentów, którzy uzyskali częściową lub całkowitą odpowiedź na P+BR, 16 (64%) miało czas odpowiedzi co najmniej 6 miesięcy, a 12 (48%) co najmniej 12 miesięcy.

Do najczęstszych działań niepożądanych z P+BR (częstość występowania co najmniej 20%) zalicza się:

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

  • neutropenia
  • trombocytopenia
  • niedokrwistość
  • obwodowa neuropatia
  • zmęczenie
  • biegunka
  • gorączka
  • zmniejszony apetyt
  • zapalenie płuc.

Poważne działania niepożądane wystąpiły u 64%, najczęściej w wyniku zakażenia. Niemniej jednak najczęstszą przyczyną przerwania leczenia (18% wszystkich pacjentów) był niedobór krwinek czerwonych lub białych we krwi (tzw. cytopenia). Zalecana dawka polatuzumabu vedotin-piiq wynosi 1,8 mg/kg jako wlew dożylny w ciągu 90 minut co 21 dni przez 6 cykli w połączeniu z bendamustyną i produktem rytuksymabu. Kolejne wlewy mogły być podawane co 30 minut, tylko w przypadku, jeśli poprzednia dawka była tolerowana.

Chłoniak rozlany z dużych komórek B jest odmianą chłoniaka nieziarniczego i najczęściej występującą grupą chorób spośród wszystkich nowotworów układu chłonnego.

Autor: Agata Ernst

Źródła:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.