Niwolumab z ipilimumabem bardziej skuteczne niż chemioterapia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W kluczowym badaniu klinicznym fazy 3 CheckMate-227 wykazano przewagę pod względem przeżycia bez progresji choroby u pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem nad chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z wysokim obciążeniem mutacjami nowotworu.

Firma Bristol-Myers Squibb Company ogłosiła 05 lutego 2018, że w toczącym się badaniu klinicznym fazy 3 CheckMate-227 osiągnięto równorzędny pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim jest przeżycie bez progresji choroby dzięki zastosowaniu skojarzenia niwolumabu i ipilimumabu w porównaniu z chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nowotwór cechuje się wysokim obciążeniem mutacjami (ang. tumor mutation burden, TMB; ≥10 mutacji/mpz.), bez względu na ekspresję PD-L1. Ponadto na podstawie analizy wstępnej przeżycia całkowitego Komisja Monitorowania Danych zaleciła kontynuację badania. Profil bezpieczeństwa był zgodny z wcześniej opisanymi obserwacjami dotyczącymi leczenia pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca przy zastosowaniu terapii skojarzonej lekiem niwolumab w dawce 3 mg/kg mc. co dwa tygodnie z lekiem ipilimumab podawanym w niskiej dawce (1 mg/kg mc.) co sześć tygodni.

TMB stało się nowym, ważnym biomarkerem wskazującym na aktywność immunoterapii. Po raz pierwszy w tym badaniu fazy 3 wykazano przewagę pod względem przeżycia bez progresji choroby skojarzonej immunoterapii pierwszego rzutu w określonej z góry populacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z wysokim TMB – oświadczył Matthew D. Hellmann, M.D., badacz biorący udział w omawianym badaniu i onkolog-internista w szpitalu Memorial Sloan Kettering Cancer Center. W badaniu CheckMate-227 wykazano, że TMB stanowi ważny, niezależny biomarker prognostyczny mogący posłużyć do identyfikacji populacji pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy mogą odnieść korzyści z zastosowania leczenia skojarzonego niwolumabu z ipilimumabem w ramach leczenia pierwszego rzutu.

Giovanni Caforio, M.D., prezes firmy Bristol-Myers Squibb skomentował: – Uważamy, że dane z badania CheckMate-227 stanowią przełom w badaniach nad chorobami nowotworowymi i znaczący krok w kierunku ustalenia, którzy z pacjentów z rakiem płuca poddawanych leczeniu pierwszego rzutu mogą najbardziej skorzystać z zastosowania terapii skojarzonej lekami niwolumab i ipilimumab. Wyniki te są dowodem na głębokie poznanie biologii nowotworów oraz dają możliwość  opracowywania nowych strategii leczenia pacjentów nowotworowych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Informacje o badaniu CheckMate-227

Badanie CheckMate-227 jest prowadzonym metodą otwartej próby badaniem fazy 3 oceniającym schematy leczenia niwolumabem w porównaniu z chemioterapią dwulekową na bazie platyny u pacjentów poddawanych leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. W ramach badania zrandomizowano ponad 2,5 tys. pacjentów z nowotworami o histologii niepłaskonabłonkowej i płaskonabłonkowej. Ten duży program badawczy jest podzielony na trzy części – części 1a i 1b oraz część 2.

W ramach części 1a jest prowadzona ocena skojarzenia niwolumabu z ipilimumabem oraz niwolumabu w monoterapii w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z ekspresją PD-L1 w obrębie guza. W ramach części 1b oceniano skojarzenie niwolumabu z ipilimumabem z chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią u pacjentów bez ekspresji PD-L1 w obrębie guza.

W części 2 jest prowadzona ocena stosowania niwolumabu w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią w szerokiej populacji pacjentów, na podstawie przeżycia całkowitego stanowiącego pierwszorzędowy punkt końcowy.

Informacje na temat obciążenia mutacjami nowotworu (TMB)

Z czasem w komórkach nowotworowych kumulują się mutacje, których nie obserwuje się w prawidłowych komórkach organizmu. Obciążenie mutacjami nowotworowymi, czyli TMB, to ilościowy biomarker, który wskazuje na całkowitą liczbę mutacji, których nosicielami są komórki guza. Komórki guza z wysokim TMB zawierają większą ilość neoantygenów, które najprawdopodobniej pomagają układowi immunologicznemu w rozpoznawaniu nowotworów i powodują zwiększenie liczby komórek zwalczających nowotwór oraz stymulują odpowiedź przeciwnowotworową. TMB jest rodzajem biomarkera, który może pomóc w przewidzeniu prawdopodobieństwa zareagowania przez pacjenta na schematy leczenia immunologicznego.

Informacje o niwolumabie

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób wspomóc system immunologiczny organizmu w przywracaniu odpowiedzi immunologicznej. Wspomagając system immunologiczny organizmu w walce z rakiem, niwolumab stał się ważną opcją terapeutyczną w leczeniu wielu typów nowotworów.

Globalny program rozwoju niwolumabu obejmuje szerokie spektrum badań klinicznych wszystkich faz oraz różne typy nowotworów. Do chwili obecnej program badań klinicznych niwolumabu objął ponad 25 000 pacjentów.

W lipcu 2014 r. niwolumab był pierwszym zarejestrowanym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Obecnie jest zarejestrowany w 60 krajach. W październiku 2015 r. opracowana przez firmę Bristol-Myers Squibb pierwsza  terapia skojarzona niwolumab + ipilimumab została zarejestrowana do leczenia przerzutowego czerniaka i obecnie jest zarejestrowana w ponad 50 krajach.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.