Niwolumab z ipilimumabem bardziej skuteczne niż chemioterapia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W kluczowym badaniu klinicznym fazy 3 CheckMate-227 wykazano przewagę pod względem przeżycia bez progresji choroby u pacjentów leczonych niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem nad chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z wysokim obciążeniem mutacjami nowotworu.

Firma Bristol-Myers Squibb Company ogłosiła 05 lutego 2018, że w toczącym się badaniu klinicznym fazy 3 CheckMate-227 osiągnięto równorzędny pierwszorzędowy punkt końcowy, jakim jest przeżycie bez progresji choroby dzięki zastosowaniu skojarzenia niwolumabu i ipilimumabu w porównaniu z chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nowotwór cechuje się wysokim obciążeniem mutacjami (ang. tumor mutation burden, TMB; ≥10 mutacji/mpz.), bez względu na ekspresję PD-L1. Ponadto na podstawie analizy wstępnej przeżycia całkowitego Komisja Monitorowania Danych zaleciła kontynuację badania. Profil bezpieczeństwa był zgodny z wcześniej opisanymi obserwacjami dotyczącymi leczenia pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca przy zastosowaniu terapii skojarzonej lekiem niwolumab w dawce 3 mg/kg mc. co dwa tygodnie z lekiem ipilimumab podawanym w niskiej dawce (1 mg/kg mc.) co sześć tygodni.

TMB stało się nowym, ważnym biomarkerem wskazującym na aktywność immunoterapii. Po raz pierwszy w tym badaniu fazy 3 wykazano przewagę pod względem przeżycia bez progresji choroby skojarzonej immunoterapii pierwszego rzutu w określonej z góry populacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z wysokim TMB – oświadczył Matthew D. Hellmann, M.D., badacz biorący udział w omawianym badaniu i onkolog-internista w szpitalu Memorial Sloan Kettering Cancer Center. W badaniu CheckMate-227 wykazano, że TMB stanowi ważny, niezależny biomarker prognostyczny mogący posłużyć do identyfikacji populacji pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy mogą odnieść korzyści z zastosowania leczenia skojarzonego niwolumabu z ipilimumabem w ramach leczenia pierwszego rzutu.

Giovanni Caforio, M.D., prezes firmy Bristol-Myers Squibb skomentował: – Uważamy, że dane z badania CheckMate-227 stanowią przełom w badaniach nad chorobami nowotworowymi i znaczący krok w kierunku ustalenia, którzy z pacjentów z rakiem płuca poddawanych leczeniu pierwszego rzutu mogą najbardziej skorzystać z zastosowania terapii skojarzonej lekami niwolumab i ipilimumab. Wyniki te są dowodem na głębokie poznanie biologii nowotworów oraz dają możliwość  opracowywania nowych strategii leczenia pacjentów nowotworowych.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Informacje o badaniu CheckMate-227

Badanie CheckMate-227 jest prowadzonym metodą otwartej próby badaniem fazy 3 oceniającym schematy leczenia niwolumabem w porównaniu z chemioterapią dwulekową na bazie platyny u pacjentów poddawanych leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. W ramach badania zrandomizowano ponad 2,5 tys. pacjentów z nowotworami o histologii niepłaskonabłonkowej i płaskonabłonkowej. Ten duży program badawczy jest podzielony na trzy części – części 1a i 1b oraz część 2.

W ramach części 1a jest prowadzona ocena skojarzenia niwolumabu z ipilimumabem oraz niwolumabu w monoterapii w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z ekspresją PD-L1 w obrębie guza. W ramach części 1b oceniano skojarzenie niwolumabu z ipilimumabem z chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią u pacjentów bez ekspresji PD-L1 w obrębie guza.

W części 2 jest prowadzona ocena stosowania niwolumabu w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z samą chemioterapią w szerokiej populacji pacjentów, na podstawie przeżycia całkowitego stanowiącego pierwszorzędowy punkt końcowy.

Informacje na temat obciążenia mutacjami nowotworu (TMB)

Z czasem w komórkach nowotworowych kumulują się mutacje, których nie obserwuje się w prawidłowych komórkach organizmu. Obciążenie mutacjami nowotworowymi, czyli TMB, to ilościowy biomarker, który wskazuje na całkowitą liczbę mutacji, których nosicielami są komórki guza. Komórki guza z wysokim TMB zawierają większą ilość neoantygenów, które najprawdopodobniej pomagają układowi immunologicznemu w rozpoznawaniu nowotworów i powodują zwiększenie liczby komórek zwalczających nowotwór oraz stymulują odpowiedź przeciwnowotworową. TMB jest rodzajem biomarkera, który może pomóc w przewidzeniu prawdopodobieństwa zareagowania przez pacjenta na schematy leczenia immunologicznego.

Informacje o niwolumabie

Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby w unikalny sposób wspomóc system immunologiczny organizmu w przywracaniu odpowiedzi immunologicznej. Wspomagając system immunologiczny organizmu w walce z rakiem, niwolumab stał się ważną opcją terapeutyczną w leczeniu wielu typów nowotworów.

Globalny program rozwoju niwolumabu obejmuje szerokie spektrum badań klinicznych wszystkich faz oraz różne typy nowotworów. Do chwili obecnej program badań klinicznych niwolumabu objął ponad 25 000 pacjentów.

W lipcu 2014 r. niwolumab był pierwszym zarejestrowanym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Obecnie jest zarejestrowany w 60 krajach. W październiku 2015 r. opracowana przez firmę Bristol-Myers Squibb pierwsza  terapia skojarzona niwolumab + ipilimumab została zarejestrowana do leczenia przerzutowego czerniaka i obecnie jest zarejestrowana w ponad 50 krajach.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Załóż zbiórkę!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zbierz środki na leczenie!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.