Nowe leki na raka płuc z mutacją EGFR

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła ramucirumab (Cyramza®) w połączeniu z erlotynibem (Tarceva®) w pierwszej linii leczenia rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacjami aktywującymi w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Decyzję taką podjęła również kilka miesięcy wcześniej Europejska Agencja Leków (EMA). 

Około 85% wszystkich przypadków raka płuca stanowi typ niedrobnokomórkowy (NDRP). W 10-20% przypadków NDRP występują tzw. mutacje aktywujące w genie EGFR – głównie delecja eksonu 19 i mutacja w eksonie 21. Obecnie w leczeniu tych pacjentów stosuje się przede wszystkim inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR (erlotynib, gefitynib, afatynib oraz w drugiej linii leczenia – ozimertynib). W przypadku wyczerpania tych opcji terapeutycznych pacjentom najczęściej proponowana jest chemioterapia lub opieka paliatywna. 

Decyzje obydwu agencji zostały podjęte na podstawie pozytywnych wyników badania klinicznego III fazy RELAY.

Na czym polegało i jakie były wyniki badania RELAY?

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

W badaniu wzięło udział łącznie 449 pacjentów – 224 otrzymywało ramucirumab w dawce 10 mg/kg masy ciała raz na 2 tygodnie oraz erlotynib w dawce 150 mg dziennie, a 225 pacjentów placebo oraz erlotynib. Do badania zostali włączeni pacjenci z NDRP w stadium IV, bez przerzutów do mózgu i mutacji Thr790Met w genie EGFR.

Mediana czasu wolnego od progresji wynosiła 19.4 miesięcy w grupie pacjentów otrzymującej leczenie eksperymentalne i 12.4 miesięcy w grupie placebo. Mediana czasu przeżycia pacjentów z obydwu badanych grup nie została jeszcze wyznaczona z powodu zbyt krótkiego czasu trwania obserwacji. Odsetek pacjentów, którzy otrzymywali ramucirumab w połączeniu z erlotynibem i przeżyli ponad 2 lata wynosił 83%, w porównaniu z 79% pacjentów otrzymujących wyłącznie erlotynib.

Odsetek pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie był porównywalny w grupie eksperymentalnej (76%) oraz placebo (75%), jednakże odpowiedź ta była dłuższa w przypadku leczenia ramucirumabem i erlotynibem – 18 miesięcy vs 11.1 miesięcy

Terapia ramucirumabem w połączeniu z erlotynibem wiązała się z większym ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych – 72% w grupie eksperymentalnej vs 54% w grupie placebo. Najczęściej występującymi poważnymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem ramucirumabu i erlotynibu były nadciśnienie, biegunka i trądzikowe zapalenie skóry. Inne działania niepożądane związane z terapią eksperymentalną, które wystąpiły u ponad 20% pacjentów to: zanokcica, zapalenie jamy ustnej, podwyższony poziom aminotransferaz wątrobowych, łysienie plackowate, suchość skóry, proteinuria, krwawienie z nosa.

Autorzy badania RELAY zwracają również uwagę na niedawno otrzymane wyniki badania FLAURA, które przeprowadzono na podobnej populacji pacjentów. Wykazano w nim, że mediana czasu wolnego od progresji u pacjentów leczonych w pierwszej linii ozimertynibem wynosiła 18.9 miesięcy. Potrzeba dalszych badań, aby porównać, która z terapii może przynieść większą korzyść pacjentom w pierwszej linii leczenia NDRP. Trwa również badanie kliniczne I fazy (NCT02789345), w którym weryfikowane jest bezpieczeństwo oraz skuteczność połączenia ramucirumabu z ozimertynibem.

Jak działają leki ramucirumab i erlotynib oraz w jakim celu się je stosuje?

Ramucirumab to przeciwciało monoklonalne blokujące receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR). Receptor ten jest w dużej ilości obecny na powierzchni komórek nowotworowych i jest zaangażowany w proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych zaopatrujących komórki nowotworowe w tlen i składniki odżywcze. Zablokowanie tego receptora skutkuje więc spowolnieniem rozwoju nowotworu.

Stosowanie ramucirumabu w połączeniu z erlotynibem jest wskazane w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rozsianym NDRP z aktywującymi mutacjami EGFR. Ramucirumab w połączeniu z docetakselem jest natomiast stosowany u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym NDRP, u których nastąpiła progresja po chemioterapii opartej na platynie.

Erlotynib jest inhibitorem receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Mutacje EGFR mogą prowadzić do niekontrolowanej aktywacji szlaków sygnałowych w komórce prowadzących do nadmiernej proliferacji komórek. Zablokowanie funkcji receptora EGFR przez erlotynib prowadzi więc do zatrzymania podziałów komórki i jej śmierci.

Stosowanie erlotynibu jest wskazane w leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywującymi mutacjami EGFR.

Czy ramucirumab i erlotynib są dostępne dla polskich pacjentów?

Erlotynib jest dostępny dla pacjentów z NDRP spełniających kryteria programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.* W serwisie www.onkomapa.pl znajduje się lista szpitali, które realizują ten program lekowy. Leczenie ramucirumabem w połączeniu z erlotynibem lub docetakselem nie jest finansowane przez NFZ.*

Autorka: Natalia Tarłowska

*Informacja aktualna w dniu 7.07.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Źródła: 

www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-ramucirumab-plus-erlotinib-first-line-metastatic-nsclc

www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/cyramza-epar-procedural-steps-taken-scientific-information-after-authorisation_en.pdf

„Ramucirumab plus erlotinib in patients with untreated, EGFR-mutated, advanced non-small-cell lung cancer (RELAY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial” The Lancet Oncology, październik 2019

www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cyramza-epar-product-information_en.pdf

www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tarceva-epar-product-information_en.pdf 

www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne Załącznik B6

Wszystkie prawa do materiałów dostępnych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie zawartości wymaga zgody Fundacji.
Przeczytaj treść noty prawnej.Struktura i układ graficzny serwis internetowy stanowią wyłączną własność Fundacji Onkologicznej ALIVIA oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Onkologicznej ALIVIA jest zabronione. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone w serwisie internetowym stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.