Immunoterapia powinna być nowym standardem leczenia raka wątroby?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie atezolizumabu (Tecentriq®) w połączeniu z bewacyzumabem (Avastin®) u pacjentów z nieoperacyjnym lub uogólnionym rakiem wątrobowokomórkowym, którzy nie otrzymywali uprzednio terapii systemowej. Decyzja FDA oparta jest o pozytywne wyniki badania III fazy IMbrave150. Wykazano w nim, że terapia tymi lekami pozwala wydłużyć czas wolny od progresji choroby w porównaniu z dotychczas najskuteczniejszą opcją terapeutyczną. 

Aktualnym standardem terapeutycznym raka wątrobowokomórkowego niekwalifikującego się do leczenia miejscowego (resekcji chirurgicznej, transplantacji, termoablacji, chemoembolizacji dotętniczej) jest leczenie inhibitorem kinaz – sorafenibem lub lenwatynibem (Kisplyx®). 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania IMbrave150?

Do badania zostało włączonych 501 pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym, nieotrzymujących uprzednio leczenia systemowego lub u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia miejscowego. 336 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej w 3-tygodniowych cyklach 1200 mg atezolizumabu i bewacyzumab w dawce 15 mg/kg masy ciała. Pozostali pacjenci zostali przydzieleni do grupy placebo i otrzymywali 400 mg sorafenibu dwa razy dziennie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

W badaniu mogli wziąć udział wyłącznie pacjenci z wyrównaną marskością wątroby (stopień A w skali Childa-Pugha) oraz małym ryzykiem krwawienia z żylaków przełyku i żołądka. Jednym z poważnych działań niepożądanych bewacyzumabu jest bowiem krwawienie z przewodu pokarmowego, więc jego stosowanie zwiększałoby ryzyko krwawienia z żylaków.

Odsetek pacjentów, którzy otrzymywali terapię eksperymentalną i przeżyli 6- i 12- miesięcy wynosił odpowiednio 84.8% i 67.2% w porównaniu z 72.2% i 54.6% w przypadku placebo. W przypadku pacjentów otrzymujących immunoterapię mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 6.8 miesięcy w porównaniu z 4.3 miesiącami placebo. Trwająca ponad 6 miesięcy odpowiedź na leczenie atezolizumabem i bewacyzumabem wystąpiła u 87.6% pacjentów w porównaniu z 59.1% w przypadku placebo.

Terapia atezolizumabem w połączeniu z bewacyzumabem pozwoliła na odroczenie zgłaszanego przez pacjentów pogorszenia jakości życia do 11.2 miesięcy i sprawności fizycznej do 13.1 miesięcy, w porównaniu z odpowiednio 3.6 i 4.9 miesiącami w przypadku terapii sorafenibem.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z badaną immunoterapią były nadciśnienie, zmęczenie, białkomocz, podwyższony poziom aminotransferazy asparaginianowej, świąd, biegunka, zmniejszenie apetytu i gorączka. Ciężkie działania niepożądane występowały częściej w przypadku terapii eksperymentalnej (38%) niż sorafenibu (30.8%). 15% pacjentów otrzymujących atezolizumab i bewacyzumab musiało przerwać leczenie z powodu ciężkich działań niepożądanych, głównie krwawienia z przewodu pokarmowego. W grupie placebo odsetek ten był mniejszy i wynosił 10%.

Czy trwają inne badania nad zastosowaniem immunoterapii w leczeniu raka wątroby?

W badaniu klinicznym III fazy CheckMate 459 wykazano, że niwolumab (Opdivo) podany w pierwszej linii leczenia, w porównaniu z sorafenibem, wydłużyła czas przeżycia pacjentów z nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym. Większy odsetek pacjentów wykazał również odpowiedź na leczenie niwolumabem niż sorafenibem. Pacjenci otrzymujący niwolumab w mniejszym stopniu niż w przypadku terapii standardowej doświadczali pogorszenia jakości życia.

10 marca 2020 FDA w trybie przyspieszonym zatwierdziła stosowanie niwolumabu w połączeniu z ipilimumabem u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym nieodpowiadających lub nietolerujących leczenia sorafenibem. Decyzja została podjęta na podstawie wyników badania CHECKMATE-040.

Czy atezolizumab i bewacyzumab są dostępne dla polskich pacjentów?

Leczenie raka wątrobowokomórkowego atezolizumabem i bewacyzumabem nie jest obecnie refundowane przez NFZ*, ani nie jest stosowane w standardowej praktyce klinicznej w Europie. Atezolizumab i bewacyzumab nie są obecnie zarejestrowane w Europie we wskazaniu leczenia raka wątroby lecz zostały one dopuszczone do obrotu w przypadku innych nowotworów**. Prowadzone badania kliniczne dostarczają dodatkowych dowodów i mogą doprowadzić do rozszerzenia wskazań do stosowania tych leków oraz ustanowienia nowego standardu w leczeniu raka wątrobowokomórkowego.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-atezolizumab-plus-bevacizumab-unresectable-hepatocellular-carcinoma

„Atezolizumab plus Bevacizumab  in Unresectable Hepatocellular Carcinoma” The New England Journal of Medicine, 14 maj 2020 

https://www.medscape.com/viewarticle/930506#vp_1

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-nivolumab-and-ipilimumab-combination-hepatocellular-carcinoma

https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2020.38.4_suppl.483

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-nivolumab-and-ipilimumab-combination-hepatocellular-carcinoma

* Informacja aktualna w dniu 2.07.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

** Informacja aktualna w dniu 2.07.2020. Najnowsze informacje o wskazaniach do stosowania leku Tecentriq® i Avastin® w Europie znajdują się na www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tecentriq oraz na www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/avastin