Immunoterapia powinna być nowym standardem leczenia raka wątroby?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie atezolizumabu (Tecentriq®) w połączeniu z bewacyzumabem (Avastin®) u pacjentów z nieoperacyjnym lub uogólnionym rakiem wątrobowokomórkowym, którzy nie otrzymywali uprzednio terapii systemowej. Decyzja FDA oparta jest o pozytywne wyniki badania III fazy IMbrave150. Wykazano w nim, że terapia tymi lekami pozwala wydłużyć czas wolny od progresji choroby w porównaniu z dotychczas najskuteczniejszą opcją terapeutyczną. 

Aktualnym standardem terapeutycznym raka wątrobowokomórkowego niekwalifikującego się do leczenia miejscowego (resekcji chirurgicznej, transplantacji, termoablacji, chemoembolizacji dotętniczej) jest leczenie inhibitorem kinaz – sorafenibem lub lenwatynibem (Kisplyx®). 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania IMbrave150?

Do badania zostało włączonych 501 pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym, nieotrzymujących uprzednio leczenia systemowego lub u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia miejscowego. 336 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej w 3-tygodniowych cyklach 1200 mg atezolizumabu i bewacyzumab w dawce 15 mg/kg masy ciała. Pozostali pacjenci zostali przydzieleni do grupy placebo i otrzymywali 400 mg sorafenibu dwa razy dziennie.

W badaniu mogli wziąć udział wyłącznie pacjenci z wyrównaną marskością wątroby (stopień A w skali Childa-Pugha) oraz małym ryzykiem krwawienia z żylaków przełyku i żołądka. Jednym z poważnych działań niepożądanych bewacyzumabu jest bowiem krwawienie z przewodu pokarmowego, więc jego stosowanie zwiększałoby ryzyko krwawienia z żylaków.

Odsetek pacjentów, którzy otrzymywali terapię eksperymentalną i przeżyli 6- i 12- miesięcy wynosił odpowiednio 84.8% i 67.2% w porównaniu z 72.2% i 54.6% w przypadku placebo. W przypadku pacjentów otrzymujących immunoterapię mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 6.8 miesięcy w porównaniu z 4.3 miesiącami placebo. Trwająca ponad 6 miesięcy odpowiedź na leczenie atezolizumabem i bewacyzumabem wystąpiła u 87.6% pacjentów w porównaniu z 59.1% w przypadku placebo.

Terapia atezolizumabem w połączeniu z bewacyzumabem pozwoliła na odroczenie zgłaszanego przez pacjentów pogorszenia jakości życia do 11.2 miesięcy i sprawności fizycznej do 13.1 miesięcy, w porównaniu z odpowiednio 3.6 i 4.9 miesiącami w przypadku terapii sorafenibem.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z badaną immunoterapią były nadciśnienie, zmęczenie, białkomocz, podwyższony poziom aminotransferazy asparaginianowej, świąd, biegunka, zmniejszenie apetytu i gorączka. Ciężkie działania niepożądane występowały częściej w przypadku terapii eksperymentalnej (38%) niż sorafenibu (30.8%). 15% pacjentów otrzymujących atezolizumab i bewacyzumab musiało przerwać leczenie z powodu ciężkich działań niepożądanych, głównie krwawienia z przewodu pokarmowego. W grupie placebo odsetek ten był mniejszy i wynosił 10%.

Czy trwają inne badania nad zastosowaniem immunoterapii w leczeniu raka wątroby?

W badaniu klinicznym III fazy CheckMate 459 wykazano, że niwolumab (Opdivo) podany w pierwszej linii leczenia, w porównaniu z sorafenibem, wydłużyła czas przeżycia pacjentów z nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym. Większy odsetek pacjentów wykazał również odpowiedź na leczenie niwolumabem niż sorafenibem. Pacjenci otrzymujący niwolumab w mniejszym stopniu niż w przypadku terapii standardowej doświadczali pogorszenia jakości życia.

10 marca 2020 FDA w trybie przyspieszonym zatwierdziła stosowanie niwolumabu w połączeniu z ipilimumabem u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym nieodpowiadających lub nietolerujących leczenia sorafenibem. Decyzja została podjęta na podstawie wyników badania CHECKMATE-040.

Czy atezolizumab i bewacyzumab są dostępne dla polskich pacjentów?

Leczenie raka wątrobowokomórkowego atezolizumabem i bewacyzumabem nie jest obecnie refundowane przez NFZ*.

Aktualizacja 09.11.2020

Dnia 27.10 Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie atezolizumabu i bewacyzumabu w pierwszej linii leczenia zaawansowanego lub nieresekcyjnego raka wątrobokomórkowego.

Aktualizacja 16.03.2021

5 marca Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opublikowało aktualizację wytycznych leczenia zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego. Atezolizumab i bewacyzumab zostały wskazane jako standardowe leczenie pierwszej linii tego typu nowotworu. W przypadku braku możliwości zastosowania immunoterapii powinno być włączone leczenie sorafenibem lub lenwatynibem.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/fda-approves-atezolizumab-plus-bevacizumab-unresectable-hepatocellular-carcinoma

„Atezolizumab plus Bevacizumab  in Unresectable Hepatocellular Carcinoma” The New England Journal of Medicine, 14 maj 2020 

https://www.medscape.com/viewarticle/930506#vp_1

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-nivolumab-and-ipilimumab-combination-hepatocellular-carcinoma

https://immuno-oncologynews.com/2020/11/06/tecentriq-avastin-combo-approved-europe-to-treat-advanced-or-inoperable-liver-cancer/

https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2020.38.4_suppl.483

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-nivolumab-and-ipilimumab-combination-hepatocellular-carcinoma

* Informacja aktualna w dniu 2.07.2020. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

** Informacja aktualna w dniu 2.07.2020. Najnowsze informacje o wskazaniach do stosowania leku Tecentriq® i Avastin® w Europie znajdują się na www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tecentriq oraz na www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/avastin

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/tecentriq-2

https://www.esmo.org/guidelines/gastrointestinal-cancers/hepatocellular-carcinoma/eupdate-hepatocellular-carcinoma-algorithm

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.