Rybocyklib i hormonoterapia w pierwszej linii leczenia przewyższa chemioterapię w agresywnym raku piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W dniach 6-10 grudnia 2022 r. odbyła się coroczna konferencja SABCS – San Antonio Breast Cancer Symposium, na której zaprezentowano, między innymi, wyniki II fazy badania RIGHT Choice

W badaniu wykazano, że u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi z receptorem hormonalnym (HR) i HER2-ujemnym, leczonych rybocyklibem w połączeniu z terapią hormonalną (ET) występowało mniej zdarzeń niepożądanych i obserwowano znacznie dłuższy czas przeżycia bez progresji choroby niż u pacjentek leczonych chemioterapią skojarzoną.

Na czym polegało i jakie były wyniki badania RIGHT Choice?

W badaniu wzięło udział 222 pacjentek przed menopauzą lub w okresie okołomenopauzalnym z HR-dodatnim, HER2-ujemnym, agresywnym rakiem piersi (przełom trzewny występował u 52,3%), które nie były wcześniejszej poddane terapii systemowej.

112 pacjentek losowo przydzielono do grupy otrzymującej rybocyklib (600 mg na dobę, trzy tygodnie podawania/jeden tydzień przerwy) plus inhibitor aromatazy – letrozol lub anastrozol – i goserelinę, a 110 pacjentek przydzielono do wybranego przez lekarzy schematu chemioterapii skojarzonej (docetaksel plus kapecytabina, paklitaksel plus gemcytabina lub kapecytabina plus winorelbina). Obie grupy zostały też podzielone zależnie od występowania przerzutów do wątroby i tego, czy okres wolny od choroby (czas trwania od daty całkowitej resekcji guza w przypadku pierwotnej zmiany raka piersi do daty udokumentowanego nawrotu choroby) był krótszy niż dwa lata.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Naukowcy odkryli, że podczas okresu obserwacji, którego mediana wynosiła 24,1 miesiąca, 45,5% pacjentek kontynuowało leczenie w grupie rybocyklib + ET w porównaniu do 23,6% w grupie otrzymującej chemioterapię. 

Czas przeżycia wolny od progresji choroby, był istotnie dłuższy w grupie otrzymującej rybocyklib plus ET (24,0 vs. 12,3 miesiąca w przypadku chemioterapii; współczynnik ryzyka [HR] 0,54; p = 0,0007). Mediana czasu do niepowodzenia leczenia była również dłuższa dla rybocyklibu plus ET (odpowiednio 18,6 i 8,5 miesiąca; HR 0,45). Dane dotyczące przeżycia całkowitego nie były jeszcze dostępne w momencie odcięcia danych. Ogólny wskaźnik odpowiedzi był podobny dla grup (65,2 w porównaniu z 60,0 procent).

Nie zaobserwowano żadnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa stosowania rybocyklibu. Ponadto rybocyklib w połączeniu z  ET był związany z niższym odsetkiem poważnych zdarzeń niepożądanych (AE) związanych z leczeniem w porównaniu z chemioterapią (1,8 vs 8,0%) i niższym odsetkiem przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych związanych z leczeniem (7,1 vs 23,0 %).

Główny badacz, Dr Yen-Shen Lu z National Taiwan University College of Medicine w Taipei zwrócił uwagę, że „Trwa badanie biomarkerów, w celu sprawdzenia, czy możemy określić, która konkretna populacja może nadal potrzebować chemioterapii jako leczenia pierwszego rzutu w sytuacjach krytycznych”, oraz podkreślił, że  „W przypadku pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi z dodatnim wynikiem badania, HER2-ujemnym, z dużym obciążeniem nowotworem lub agresywnymi cechami choroby, wielu lekarzy woli stosować chemioterapię, a nawet chemioterapię skojarzoną, aby zwiększyć szanse na wyleczenie nowotworu. Nasze badanie dostarcza dowodów na to, że rybocyklib w pierwszej linii w połączeniu z ET może być lepszym wyborem”.

Jak działa lek rybocyklib i w jakim celu się go stosuje?

Rybocyklib jest inhibitorem białek CDK 4 i CDK6 (kinazy zależne od cyklin), które odgrywają istotną rolę w regulowaniu procesów wzrostu i podziału komórek. Zahamowanie ich aktywności prowadzi do spowolnienia wzrostu komórek nowotworowych. 

Rybocyklib jest wykorzystywany w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi HR-dodatniego, HER2-ujemnego w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako terapia pierwszego rzutu lub po uprzedniej hormonoterapii.

Autor: Agnieszka Dolna

Źródło:

https://www.practiceupdate.com/content/sabcs-2022-first-line-ribociclib-plus-endocrine-therapy-bests-chemo-for-aggressive-breast-cancer/145863/16/1/2

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.