Skargi na placówki medyczne i lekarzy – kiedy oraz w jaki sposób można je złożyć?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Każdy pacjent powinien znać przysługujące mu prawa. Dzięki temu może reagować w sytuacjach, kiedy jest źle traktowany oraz zapobiec pojawianiu się ich w przyszłości, również w stosunku do innych chorych. W przypadku niewłaściwego zachowania personelu medycznego można złożyć skargę. Jak to zrobić i do kogo ją skierować?

Czym jest skarga na placówkę medyczną lub lekarza?

Na początek warto wyjaśnić, czym właściwie jest skarga na placówkę medyczną bądź bezpośrednio na lekarza. To rozwiązanie, z którego można skorzystać, kiedy doszło do złamania lub braku poszanowania praw pacjenta. Najczęstsze przyczyny składania skarg to m.in.:

 • odmowa wykonania świadczenia zdrowotnego,
 • trudności z zapisaniem się do wybranego lekarza (np. z powodu konieczności zrobienia tego osobiście),
 • odmowa zapisu na wizytę lekarską,
 • naruszenie prawa do intymności czy ochrony informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Należy podkreślić, że nie zawsze złożenie skargi jest zasadne. Nie można tego zrobić np. kiedy lekarz nie był uśmiechnięty i radosny czy też zbyt rozmowny podczas wizyty. Podstawą są więc przysługujące pacjentom prawa i brak ich respektowania.

Skarga na lekarza i placówkę medyczną – gdzie ją złożyć?

Skargę na członka personelu medycznego można złożyć bezpośrednio do jego przełożonych. Jeśli do niepożądanej sytuacji doszło w przychodni, należy zwrócić się do jej kierownika. W przypadku szpitala właściwą osobą będzie ordynator.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Istnieje również możliwość przesłania skargi do odpowiedniego oddziału NFZ. Co istotne, dotyczy to placówek mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe instytucje, do których pokrzywdzona osoba może się zwrócić, to:

 1. Rzecznik Praw Pacjenta – w sytuacji, gdy zostaną złamane prawa pacjenta, np. do dostępu do dokumentacji medycznej, do świadczeń zdrowotnych bądź poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 2. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy działający przy Okręgowej Izbie Lekarskiej – kiedy jest to skarga na lekarza opisująca sytuację, w której doszło do niestarannego wykonywania obowiązków lub zachowania niezgodnego z zasadami etyki lekarskiej.
 3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych – gdy skarga dotyczy zachowania pielęgniarek lub położnych.
 4. Urząd Ochrony Danych Osobowych – jeżeli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, np. niewłaściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej pacjenta.
Jak przygotować i złożyć skargę?

Co do zasady skarga na lekarza czy innego członka personelu medycznego może być złożona ustnie lub pisemnie, jednak większość pacjentów decyduje się na drugą formę. Wynika to przede wszystkim z faktu, że mają wówczas potwierdzenie poinformowania o przykrej sytuacji – możliwe jest także domaganie się pisemnego poświadczenia przyjęcia takiej skargi. Wiele osób zastanawia się, czy trzeba dostarczać dokument bezpośrednio do placówki lub wysłać za pośrednictwem poczty. Nie jest to konieczne, ponieważ skargę można przekazać również za pomocą wiadomości e-mail, faksu lub platformy ePUAP.

Warto wiedzieć, jak należy przygotować dokument, aby został rozpatrzony. Najważniejsze jest to, żeby zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje. Są to:

 • oznaczenie instytucji, do której jest skierowana skarga
 • dane osoby składającej dokument – imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
 • dane placówki lub lekarza, którego dotyczy skarga,
 • data sporządzenia dokumentu,
 • dokładny opis zdarzenia – należy wskazać okoliczności, datę i precyzyjny przedmiot sprawy.
Jeżeli pacjent nie składa skargi osobiście, ponieważ robi to za niego inna osoba, nie można zapomnieć o dołączeniu pełnomocnictwa – także w formie pisemnej. Najważniejszym punktem jest szczegółowe zaprezentowanie sytuacji, która według skarżącego nie była odpowiednia. Warto zawrzeć jak najwięcej informacji, aby instytucja, do której trafi skarga, mogła zrozumieć przedstawiony punkt widzenia. To klucz do pozytywnego rozpatrzenia złożonego dokumentu. Równie istotne jest uzupełnienie pozostałych wymaganych danych. Kiedy pacjent postanowi wysłać skargę za pośrednictwem wiadomości e-mail, ale nie dołączy swoich danych czy też podpisu elektronicznego, zostanie poproszony o uzupełnienie brakujących informacji. Bez tego nie zostanie ona rozpatrzona.

Nierzadko skarżący nie do końca wiedzą, jak poprawnie powinna być napisana skarga na lekarza. Trudno znaleźć uniwersalny wzór, ponieważ każda sytuacja jest inna – czasami stosunkowo prosta do przedstawienia, a niekiedy bardziej zawiła. Warto spojrzeć na dokument z perspektywy osoby, która będzie go czytać – nie była świadkiem zajścia, dlatego konieczne jest staranne wyjaśnienie, aby można było dokonać obiektywnej oceny.

Złożenie skargi na lekarza lub placówkę medyczną – co dalej?

Złożenie skargi to pierwszy etap. Drugim jest jej rozpatrzenie przez instytucję, do której trafiła. Po wysłaniu lub osobistym przekazaniu dokumentu należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na odpowiedź. Jeśli okaże się, że skarga jest zasadna, osobę winną za opisane w niej zajście mogą spotkać następujące konsekwencje:

 • nagana,
 • upomnienie,
 • kara pieniężna,
 • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na wskazany okres, od 6 miesięcy do 2 lat,
 • zakaz pełnienia kierowniczych funkcji w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na wskazany okres, od roku do 5 lat,
 • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na wskazany okres, od roku do 5 lat,
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.
Gdy pacjent uważa, że uchybienie wobec niego ze strony lekarza czy placówki medycznej powinno wiązać się z odpowiedzialnością karną, może złożyć zawiadomienie do prokuratury. Jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, rozpocznie się śledztwo. Może ono prowadzić do sporządzenia aktu oskarżenia i pociągnięcia pozwanego do odpowiedzialności karnej. Osoba uważająca, że za doświadczoną sytuację należy jej się odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, powinna złożyć pozew do sądu cywilnego.

Warto pamiętać, że każdy pacjent ma swoje prawa, które pracownicy personelu medycznego muszą respektować. Złożenie skargi za ich naruszenie lub za niewłaściwe potraktowanie to rozwiązanie, którego nie należy się obawiać. Przygotowanie i późniejsze dostarczenie dokumentu nie jest kłopotliwe. Ponadto reagowanie na nieodpowiednie zachowanie i czyny lekarzy bądź placówek medycznych może skutecznie zapobiec podobnym sytuacjom w stosunku do innych osób.

Autor: Fundacja Onkologiczna – Alivia

Źródła:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.