Terapia adjuwantowa wydłuża czas wolny od choroby u pacjentów z rakiem płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na ostatniej konferencji American Society of Clinical Oncology (ASCO) zaprezentowano wyniki badania klinicznego III fazy ADAURA. Badanie dowodzi, że stosowanie ozimertynibu (Tagrisso®) w leczeniu pooperacyjnym miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacją w genie EGFR przyczynia się do znacznego wydłużenia czasu przeżycia wolnego od choroby.

Leczenie celowane jest obecnie stosowane głównie w przerzutowym NDRP (stadium IV) z wykrytymi mutacjami w genach EGFR lub BRAF oraz rearanżacjami ALK lub ROS1. Wyniki badania ADAURA sugerują natomiast, że pacjenci będący we wczesnych stadiach (I–IIIA) rozwoju choroby mogą odnieść znaczne korzyści z leczenia celowanego ozimertynbem.  Mimo zastosowanej w ich przypadku interwencji chirurgicznej i chemioterapii adjuwantowej często dochodzi do nawrotu choroby i pojawienia się przerzutów w drugim płucu, kościach czy mózgu. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania ADAURA?

Celem badania było oszacowanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ozimertynibu u pacjentów z NDRP w stadium IB–IIIA z mutacją w genie EGFR, po doszczętnym leczeniu operacyjnym i ewentualnym zastosowaniu chemioterapii adjuwantowej, w porównaniu z placebo.

W badaniu wzięło udział 339 pacjentów przyjmujących ozimertynib raz dziennie po 80 mg przez maksymalnie 3 lata oraz 343 pacjentów otrzymujących placebo. 31% pacjentów biorących udział w badaniu było w stadium IB zaawansowania choroby, natomiast 69% w stadiach II/IIIA.   

W przypadku pacjentów z NDRP w stadium II-IIIA po 2 latach nie zaobserwowano nawrotu choroby u 90% chorych przyjmujących ozimertynib. W grupie pacjentów przyjmujących  placebo było to 44%.  Terapia ozimertynibem w grupie chorych ze stadium II-IIIA redukowała ryzyko nawrotu choroby lub śmierci o 83% w porównaniu z placebo. Biorąc pod uwagę wszystkie przebadane przypadki NDRP w stadiach IB-IIIA, 2-letni czas wolny od nawrotu choroby wynosił 89% w grupie pacjentów przyjmujących ozimertynib i 53% w grupie placebo. Zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby lub śmierci w całej przebadanej populacji chorych wyniosła 79% w porównaniu z placebo.

Profil bezpieczeństwa leku był zgodny z danymi otrzymanymi w poprzednich badaniach. Bardzo często (ponad 1/10 przypadków) występujące działania niepożądane ozimertynibu to biegunka, zapalenie jamy ustnej, wysypka, świąd suchość skóry, trombocytopenia, leukocytopenia, limfopenia, neutropenia. Często natomiast (ponad 1/100 przypadków) może pojawić się śródmiąższowa choroba płuc.

Jak działa lek ozymertynib?

Ozymertynib jest inhibitorem kinazy tyrozyny receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). EGFR uczestniczy w procesie wzrostu i różnicowania się komórek. Z powodu mutacji w genie kodującym ten receptor na powierzchni komórek NDRP znajduje się znacznie więcej EGFR niż na komórkach zdrowych, co skutkuje niekontrolowanym wzrostem nowotworu. Zablokowanie EGFR przez ozymertynib skutkuje więc zahamowaniem podziałów komórek nowotworowych, zmniejszeniem guza i zredukowaniem nasilania się choroby nowotworowej.

Ozymertynib jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu lub po zastosowaniu innych metod leczenia miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego NDRP z mutacjami aktywującymi w genie EGFR lub mutacją T790M. 

Czy lek ozymertynib jest dostępny dla polskich pacjentów?

Leczenie ozymertynibem jest finansowane przez NFZ wyłącznie w drugiej linii leczenia NDRP z mutacją T790M (po stwierdzeniu niepowodzenia leczenia afatynibem, erlotynibem lub gefitynibem) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” *. Szpitale realizujące ten program lekowy można sprawdzić w serwisie www.onkomapa.pl.

Aktualizacja:

18 grudnia amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła leczenie adjuwantowe ozymertynibem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z mutacjami w genie EGFR. FDA nadała Tagrisso status terapii przełomowej w leczeniu NDRP. Dowody skuteczności płynące z badania ADAURA mogą doprowadzić także do rozszerzenia wskazań do stosowania leku Tagrisso w UE. Obecnie lek jest zarejestrowany w UE jedynie w monoterapii miejscowo zaawansowanego i przerzutowego raka płuc.

Aktualizacja 29.04.2021:

22 kwietnia 2021 Europejska Agencja Leków zatwierdziła stosowanie ozymertynibu w leczeniu pooperacyjnym niedrobnokomórkowego raka płuc w stadium IB-IIIA z mutacją w genie EGFR (delecje w eksonie 19 lub substytucja L858R).

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródło:

  1. Strona Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej https://www.asco.org/
  2. https://www.practiceupdate.com/
  3. Tagrisso (ozymertynib) Przegląd wiedzy na temat leku Tagrisso i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE EMA/393112/2018
  4. www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne Załącznik B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
  5. www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-adjuvant-therapy-most-common-type-lung-cancer
  6. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tagrisso

* Informacja aktualna w dniu 29.04.2021. Najnowsze informacje o programach lekowych dla chorób onkologicznych znajdują się tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.