Terapia CAR-T dla pacjentów z nawracającymi i opornymi na leczenie chłoniakami już w II linii leczenia

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Komisja Europejskiej Agencji Leków wydała pozytywną opinię dla terapii komórkowej CAR-T (Breyanzi) w leczeniu nawracających lub opornych na leczenie chłoniaków.

Breyanzi to terapia komórkowa CAR-T ukierunkowana na receptory CD19 z domeną kostymulacyjną 4-1BB, która zwiększa ekspansję i trwałość komórek CAR-T. O działaniu terapii CAR-T pisaliśmy już w styczniu i maju zeszłego roku.

EMA zatwierdziła już stosowanie terapii CAR-T, jednak najwcześniej w III linii leczenia nowotworów hematologicznych. Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności zatwierdziła terapię do leczenia już w II linii leczenia. Sytuacja uległa zmianie pod koniec marca tego roku i EMA przychyliła się do możliwości włączenia terapii komórkowej na wcześniejszym etapie leczenia pacjentów.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Dla kogo dostępne będzie to leczenie?

Komisja wydała pozytywną opinię do leczenia Breyanzi pacjentów chorych na:

  • chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), 
  • chłoniak z dużych komórek B (HGBCL),
  • pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B (PMBCL) 
  • i chłoniaka pęcherzykowego stopnia 3B (FL3B),

u których nastąpił nawrót choroby w ciągu roku od zakończenia chemioimmunoterapii pierwszej linii.

EMA przyjęła pozytywną opinię na podstawie wyników badania klinicznego III fazy TRANSFORM oceniającego Breyanzi jako leczenie drugiego rzutu u dorosłych z nawrotowym lub opornym na leczenie LBCL w porównaniu ze standardem opieki składającym się z ratunkowej chemioterapii, po której następuje wysokodawkowa chemioterapia plus przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT).

Jak wyglądało badanie TRANSFORM?

Pacjentów randomizowano do otrzymania Breyanzi lub 

  • standardowej terapii ratunkowej, obejmującej rytuksymab plus deksametazon, cytarabinę w dużej dawce i cisplatynę (R-DHAP),
  • rytuksymab plus ifosfamid, karboplatynę i etopozyd (R-ICE)
  • lub rytuksymab plus gemcytabinę, deksametazon i cisplatynę (R-GDP)

według wyboru badaczy przed przystąpieniem do wysokodawkowej chemioterapii (HDCT) i HSCT.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie wolne od zdarzeń, definiowane jako czas od randomizacji do zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, progresji choroby, nieuzyskania całkowitej lub częściowej odpowiedzi, lub rozpoczęcia nowej terapii przeciwnowotworowej z powodu obaw o skuteczność, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Częstość całkowitych odpowiedzi była kluczowym drugorzędowym punktem końcowym. Inne punkty końcowe skuteczności obejmowały przeżycie wolne od progresji, przeżycie całkowite, odsetek odpowiedzi całkowitych i czas trwania odpowiedzi.

10 miesięcy przeżycia wolnego od zdarzeń w porównaniu z 2 miesiącami w grupie standardowej opieki

W czasie trwania badania 232 pacjentów poddano badaniu przesiewowemu, a 184 przydzielono do grupy leczenia Breyanzi (n=92) lub standardowej opieki (n=92). Mediana przeżycia wolnego od zdarzeń była znacząco wyższa w grupie otrzymującej Breyanzi i wynosiła 10 miesięcy w porównaniu z grupą otrzymującą standardową opiekę, gdzie odnotowano 2-3 miesiące. 

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi 3 lub wyższego stopnia były neutropenia, niedokrwistość, małopłytkowość i przedłużająca się cytopenia.

Ciężkie działania niepożądane

Zespół uwalniania cytokin 3 stopnia i zdarzenia neurologiczne, które są związane z terapią CAR-T, wystąpiły odpowiednio u jednego i czterech z 92 pacjentów w grupie leczenia Breyanzi. Poważne zdarzenia niepożądane związane z leczeniem odnotowano u 44 pacjentów w grupie Breyanzi i 44 w grupie standardowej opieki. 

Nie zidentyfikowano nowych problemów związanych z bezpieczeństwem stosowania Breyanzi w drugiej linii. Nie odnotowano zgonów związanych z leczeniem w grupie otrzymującej lek, natomiast w grupie otrzymującej standardową opiekę zmarł jeden pacjent (z powodu sepsy).

Podsumowanie

Nowoczesna terapia CAR-T oparta na zmodyfikowanych komórkach układu odpornościowego pacjenta będzie dostępna dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi już w drugiej linii leczenia.

Autorka tekstu: Martyna Piotrowska

Źródła:

Lisocabtagene maraleucel versus standard of care with salvage chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation as second-line treatment in patients with relapsed or refractory large B-cell lymphoma (TRANSFORM): results from an interim analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial – PubMed (nih.gov)

Breyanzi: Pending EC decision | European Medicines Agency (europa.eu)

Pozytywne wyniki terapii CAR-T w II linii leczenia chłoniaka rozlanego z dużych komórek B – Alivia Onkofundacja

Terapia CAR-T – nowoczesna metoda leczenia chłoniaków i białaczki – Alivia Onkofundacja 

https://news.bms.com/news/corporate-financial/2023/Bristol-Myers-Squibb-Receives-Positive-CHMP-Opinion-for-CAR-T-Cell-Therapy-Breyanzi-lisocabtagene-maraleucel-for-Relapsed-or-Refractory-Large-B-cell-Lymphoma-After-One-Prior-Therapy/default.aspx

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.