Badanie zalecane u kobiet z dużym ryzykiem wystąpienia raka piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Celem przeprowadzenia badań przesiewowych jest wczesne wykrycie nowotworu, który na początkowym etapie rozwija się bezobjawowo. Wczesne wykrycie choroby daje największe szanse na wyleczenie.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) i Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologicznego (American Cancer Society) u kobiet z rodzinnym obciążeniem rakiem piersi, z lub bez mutacji w genie BRCA, rekomendowane jest wykonywanie po 30 roku życia corocznych badań profilaktycznych rezonansu magnetycznego (MRI) i mammografii. Ponadto American Cancer Society wskazuje, że w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi znajdują się również kobiety, które między 10 a 30 rokiem życia przeszły radioterapię w obrębie klatki piersiowej. 

W czasopiśmie Annals of Internal Medicine opublikowano badanie oceniające skuteczność corocznych badań przesiewowych z wykorzystaniem obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) w grupie młodych pacjentek w wieku 25-35 lat, które w dzieciństwie przeszły radioterapię w obrębie klatki piersiowej. Choć stosowane obecnie terapie znacznie wydłużają życie pediatrycznych pacjentów onkologicznych, niosą również ryzyko wystąpienia odległych działań niepożądanych w dorosłym życiu, w tym wtórnych ognisk nowotworowych. Badania wykazują, że u około 30% pacjentek, które w dzieciństwie przeszły radioterapię w obrębie klatki piersiowej w dawce 20 Gy lub większej, do 50 roku życia rozwinie się nowotwór piersi. 

W badaniu wykazano, że ryzyko śmierci z powodu raka piersi w badanej populacji pacjentek wynosi 10 i 11% (w zależności od zastosowanego modelu statystycznego) w przypadku, gdy nie są stosowane żadne badania przesiewowe. Włączenie jako badań profilaktycznych mammografii i MRI pozwoliło na zmniejszenie tego ryzyka o 56% i 71% (w zależności od zastosowanego modelu statystycznego). W przypadku zastosowania jedynie badań MRI ryzyko to zostało zmniejszone o 56% i 62%.

Inne badanie potwierdzające słuszność rekomendacji zawartych w wytycznych zostało opublikowane w 2019 roku w The Lancet Oncology. Porównano w nim skuteczność badań przesiewowych MRI i mammografii u kobiet w wieku 30-55 lat, z co najmniej 20% ryzykiem zachorowania na raka piersi ze względu na występowanie tego nowotworu w rodzinie. Kobiety te nie były jednak nosicielkami mutacji w genach BRCA1/2 lub TP53. Do badania włączono 1354 kobiet, spośród których 674 zostało losowo przydzielonych do grupy, w której coroczne badania profilaktyczne wykonywano z wykorzystaniem MRI i mammografii, a u 680 co roku przechodziło jedynie mammografię. 

Podczas badań MRI wykryto 24, a podczas mammografii 8 inwazyjnych nowotworów piersi. Guzy wykryte podczas rezonansu magnetycznego były mniejsze niż te wykryte podczas mammografii – mediana średnicy guza 9 mm vs 17 mm. Badanie rezonansem magnetycznym pozwoliło także na wcześniejsze zdiagnozowanie nowotworu (stadium T1a i T1b) niż mammografia – 12 spośród 25 guzów wykrytych przez MRI i jeden spośród 15 guzów wykrytych podczas mammografii. W przypadku 17% nowotworów wykrytych podczas badania MRI zajęte zostały węzły chłonne. Odsetek ten wynosił natomiast 63% w przypadku nowotworów wykrytych podczas badań mammograficznych. 

Wadą wykonywania badań przesiewowych z wykorzystaniem MRI była natomiast większa liczba wyników fałszywie pozytywnych – 449 vs 276 –  oraz nadrozpoznawalność – za pomocą MRI wykryto 16 nieinwazyjnych raków przewodowych in situ, z czego 5 było w stadium 1, natomiast w przypadku mammografii wykryto ich 7 z czego 2 były w stadium 1. 

Obydwa te badania potwierdzają zasadność wykonywania badań profilaktycznych z wykorzystaniem obrazowania rezonansem magnetycznym u kobiet z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi.

Na stronie kolejkoskop.pl sprawdzisz długość kolejek na badanie rezonans magnetyczny klatki piersiowej. 

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/screening-tests-and-early-detection/american-cancer-society-recommendations-for-the-early-detection-of-breast-cancer.html

https://www.esmo.org/guidelines/breast-cancer/early-breast-cancer

Saadatmand, S., Geuzinge, H. A., Rutgers, E. J., Mann, R. M., van Zuidewijn, D. B. D. R., Zonderland, H. M., … & Hooning, M. J. (2019). MRI versus mammography for breast cancer screening in women with familial risk (FaMRIsc): a multicentre, randomised, controlled trial. The Lancet Oncology, 20(8), 1136-1147.

https://www.ascopost.com/news/july-2020/early-screening-with-mri-may-reduce-breast-cancer-mortality-in-survivors-of-childhood-cancer-treated-with-chest-radiation/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.