EMA zatwierdza kolejny lek dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pod koniec lutego 2024 roku EMA pozytywnie zaopiniowała dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Tizveni, przeznaczonego do leczenia miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią.

Rak płuc jest drugim najczęstszym rodzajem raka i główną przyczyną zgonów związanych z rakiem na całym świecie, a jednocześnie trzecim najczęściej występującym nowotworem w Europie. NDRP stanowi 85-90% wszystkich nowotworów płuc. W 2020 r. liczbę nowych przypadków raka płuc zdiagnozowanych w Europie oszacowano na prawie 500 tysięcy.

Co to jest Tislelizumab?

Substancją czynną leku Tizveni jest tislelizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko białku PD-1 (immunoreceptorowi). Nasila odpowiedź komórek T, w tym odpowiedź przeciwnowotworową, poprzez blokowanie wiązania PD-1 z ligandami PD-L1 i PD-L2.

Zaprojektowano je tak, by zminimalizować wiązanie przeciwciała z receptorami Fc-gamma (Fcγ) na makrofagach, które aktywuje makrofagi do niszczenia limfocytów T efektorowych, co osłabia efekt działania przeciwciał anty-PD1.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Tislelizumab pod marką TEVIMBRA® został już zatwierdzony przez EMA w 2023r. do stosowania w zaawansowanym lub przerzutowym raku przełyku po wcześniejszej chemioterapii, ale specjaliści BeiGene na całym świecie pracują nad wykorzystaniem go w różnych guzach litych i nowotworach hematologicznych.

Korzyścią ze stosowania Tizveni jest poprawa przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji choroby u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym NDRP, co wykazano w trzech otwartych, randomizowanych badaniach fazy 3 porównujących Tizveni (w monoterapii lub w skojarzeniu) z chemioterapią.

Badania kliniczne: poprawa czasu przeżycia i wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby

Swoją decyzję EMA podjęło na podstawie wyników trzech badań klinicznych 3 fazy, do których włączono w sumie prawie 1500 pacjentów z całego świata.

RATIONALE 307 (NCT03594747) to otwarte, randomizowane badanie fazy 3, do którego włączono 360 pacjentów z zaawansowanym płaskonabłonkowym NDRP. 

Badanie sprawdzało efektywność działania tislelizumabu w leczeniu pierwszego rzutu w połączeniu z chemioterapią. Zaobserwowano statystycznie istotną poprawę przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS), a także wyższe wskaźniki obiektywnych odpowiedzi (ORR) i dobry profil bezpieczeństwa/tolerancji, niezależnie od ekspresji PD-L1. 

Mediana PFS wyniosła 7,7 miesiąca dla tislelizumabu w skojarzeniu z paklitakselem i karboplatyną i 9,6 miesiąca dla tislelizumabu w skojarzeniu z nab-paklitakselem i karboplatyną w porównaniu do 5,5 miesiąca dla samego paklitakselu i karboplatyny, przy medianie obserwacji wynoszącej 8,6 miesiąca. 

Najczęstszymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były: obniżony poziom neutrofili, neutropenia i leukopenia.

RATIONALE 304 (NCT03663205) to otwarte, randomizowane badanie fazy 3, do którego włączono 334 pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niepłaskonabłonkowym NDRP. 

Badanie spełniło swój pierwszorzędowy punkt końcowy, z tislelizumabem jako lekiem pierwszego rzutu w skojarzeniu z chemioterapią. Odnotowano statystycznie istotną poprawę PFS w porównaniu z samą chemioterapią wraz z wyższym odsetkiem odpowiedzi i dłuższym czasem trwania odpowiedzi. 

Mediana PFS w populacji ogólnej wyniosła 9,7 miesiąca dla tislelizumabu w skojarzeniu z platyną (karboplatyną lub cisplatyną) i pemetreksedem w porównaniu z 7,6 miesiąca dla samej platyny i pemetreksedu. W populacji PD-L1≥50% mediana PFS wynosiła 14,6 miesiąca dla tislelizumabu w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z 4,6 miesiąca w przypadku samej chemioterapii, przy medianie obserwacji wynoszącej 9,8 miesiąca. 

Najczęstsze zdarzenia niepożądane co najmniej trzeciego stopnia były następstwem chemioterapii i obejmowały neutropenię oraz leukopenię.

RATIONALE 303 (NCT03358875) to otwarte, randomizowane badanie fazy 3, porównujące działanie tislelizumabu z docetakselem, do którego włączono 805 pacjentów z zaawansowanym NDRP, u których nastąpiła progresja po wcześniejszej chemioterapii opartej na platynie. 

Badanie spełniło swój pierwszorzędowy punkt końcowy, z tislelizumabem w drugiej lub trzeciej linii leczenia, co oznacza, że badacze zaobserwowali statystycznie istotną i klinicznie znaczącą poprawę całkowitego przeżycia (OS) w porównaniu z docetakselem, niezależnie od ekspresji PD-L1.

Mediana OS wyniosła 16,9 miesiąca dla tislelizumabu w porównaniu do 11,9 miesiąca dla docetakselu. W końcowej analizie OS w populacji z dodatnim wynikiem PD-L1 również wydłużeniu uległ czas przeżycia na korzyść tislelizumabu (mediana odpowiednio 19,3 w porównaniu do 11,5 miesiąca). 

Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi co najmniej trzeciego stopnia były zapalenie płuc, niedokrwistość i duszność.

Podsumowanie

Pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc wkrótce będą mogli skorzystać ze skutecznej immunoterapii. Pełne wskazanie do stosowania zatwierdzone przez EMA to:

Tizveni w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią zawierającą platynę jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, których guzy wykazują ekspresję PD-L1 na poziomie co najmniej 50% komórek nowotworowych bez mutacji EGFR lub ALK i którzy mają:

  • miejscowo zaawansowanego NDRP i nie są kandydatami do resekcji chirurgicznej lub chemioradioterapii opartej na związkach platyny lub
  • NDRP z przerzutami.

Tizveni w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem lub nab-paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu dorosłych pacjentów z płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których występuje:

  • miejscowo zaawansowany NDRP i nie są kandydatami do resekcji chirurgicznej lub chemioradioterapii opartej na pochodnych platyny lub
  • NDRP z przerzutami.

Tizveni w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca po wcześniejszej terapii opartej na platynie. Pacjenci z NDRP z mutacją EGFR lub ALK powinni również otrzymać terapie celowane przed otrzymaniem tislelizumabu.

Dowiedz się więcej o leczeniu raka płuc z bazy wiedzy o raku Fundacji Alivia.

Autorka: Martyna Piotrowska

Źródła:
BeiGene Receives Positive CHMP Opinion for Tislelizumab as Treatment for Non-Small Cell Lung Cancer – NASDAQ (US) Website

BeiGene Announces European Medicines Agency Acceptance of Marketing Authorization Applications for Tislelizumab for the Treatment of Patients with ESCC and NSCLC – NASDAQ (US) Website

Tislelizumab Plus Chemotherapy vs Chemotherapy Alone as First-line Treatment for Advanced Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer: A Phase 3 Randomized Clinical Trial | Cancer Biomarkers | JAMA Oncology | JAMA Network

Tislelizumab Plus Chemotherapy as First-Line Treatment for Locally Advanced or Metastatic Nonsquamous NSCLC (RATIONALE 304): A Randomized Phase 3 Trial – Journal of Thoracic Oncology (jto.org)

Tislelizumab Versus Docetaxel in Patients With Previously Treated Advanced NSCLC (RATIONALE-303): A Phase 3, Open-Label, Randomized Controlled Trial – Journal of Thoracic Oncology (jto.org)

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.