Wrześniowa lista refundacyjna

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wrześniowa lista refundacyjna z nowymi opcjami leczenia pacjentów chorych na raka żołądka, przełyku, płuca, nerki, tarczycy, chłoniaki i pacjentek z rakiem endometrium.

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis nowych molekuł oraz rozszerzeń wskazań w refundacji.

NOWE MOLEKUŁY W REFUNDACJI

Brexucabtagene autoleucel [lek Tecartus]  w ramach istniejącego programu lekowego: B.12.FM Leczenie chorych na chłoniaki b-komórkowe  – II lub kolejne linie leczenia terapią CAR-T u dorosłych pacjentów z opornym lub nawrotowym chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL), którzy uprzednio otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego, w tym inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona.

Dodaj chorym odwagi!

Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.

Lek oceniany w ramach wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności w lutym 2022. 

Sotorasibum [lek Lumykras] w ramach istniejącego programu lekowego: B.6 Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucneju pacjentów w II lub kolejnej linii leczenia pacjentów z NDRP z mutacją G12C w genie KRAS po niepowodzeniu co najmniej jednej wcześniejszej linii leczenia systemowego.

Czas od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej wynosił 248 dni.

Selpercatinibum [lek Retsevmo] w ramach istniejącego programu lekowego B.108.FM: Leczenie pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy. Lek oceniany w ramach wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności w lutym 2022.

Dostarlimabum [lek Jemperli] w ramach nowego programu lekowego: B.148 Leczenie chorych na raka endometrium w II linii leczenia pacjentek z nawrotowym lub zaawansowanym rakiem endometrium z upośledzeniem naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów (dMMR) lub wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H).

Czas od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej: 266 dni.

ROZSZERZENIE WSKAZAŃ DLA TERAPII OBECNEJ W REFUNDACJI

Lorlatynibum [lek Lorviqua] w leczeniu pierwszej linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (chorzy z mutacją w genie ALK wcześniej nie poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu) w ramach istniejącego programu lekowego B.6 Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej.

Czas od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej wynosił 309 dni.

Atezolizumabum [lek Tecentriq]  – monoterapia w leczeniu uzupełniającym po całkowitej resekcji i chemioterapii opartej na związkach platyny u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca o wysokim ryzyku wystąpienia nawrotu, u których w tkance nowotworowej ekspresja PD-L1 wynosi ≥50% na komórkach guza w ramach istniejącego programu lekowego B.6 Leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej.

Czas od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej wynosił 225 dni.

Pembrolizumabum [lek Keytruda ] w leczeniu adjuwantowym po zabiegu nefrektomii u dorosłych pacjentów z rakiem nerki w ramach istniejącego programu lekowego B.10 Leczenie pacjentów z rakiem nerki.

Czas od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej wyniósł 302 dni.

Nivolumabum [lek Opdivo] w leczeniu adjuwantowym niwolumabem w monoterapii dorosłych pacjentów z rakiem przełyku (płaskonabłonkowym lub gruczołowym) lub połączenia żołądkowo-przełykowego, z chorobą resztkową, po wcześniejszej chemioradioterapii neoadjuwantowej w ramach istniejącego programu lekowego B.58 Leczenie chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka.

Ponadto I linia leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią skojarzoną opartą na fluoropirymidynie (5FU) i pochodnej platyny (oksaliplatynie lub kapecytabinie – według schematu CAPOX lub FOLFOX) dorosłych pacjentów z HER2-ujemnym zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego lub żołądka z ekspresją PD-L1 wg skali CPS ≥ 5 również w ramach istniejącego programu lekowego B.58 Leczenie chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka.

Czas od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej wyniósł 275 dni.

Nivolumabum + Ipilimumabum [lek Opdivo + lek Yervoy] w I linii leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią zawierającą fluoropirymidynę i pochodną platyny albo z ipilimumabem dorosłych pacjentów z zaawansowanym nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku z ekspresją PD-L1 ≥ 1% w ramach istniejącego programu lekowego B.58 Leczenie chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka.

Trifluridinum + Tipiracilum [lek Lonsurf] w III linii leczenia triflurydyną z typiracylem pacjentów z gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego w stadium uogólnionym, u których udokumentowano nieskuteczność dwóch wcześniejszych standardowych schematów leczenia choroby zaawansowanej, w tym obejmujących fluoropirymidynę, platynę i taksany lub irynotekan w ramach istniejącego programu lekowego B.58 Leczenie chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka.

Czas od przekazania zlecenia do AOTMiT do wejścia w życie decyzji refundacyjnej: 191 dni.

Ruksolitynibum [lek Jakavi] do stosowania w leczeniu pacjentów od 12 roku życia z ostrą lub przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych i z niewystarczającą odpowiedzią na leczenie kortykosteroidami w ramach nowego programu lekowego B.149 Leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi.

Źródło: Pex Pharma Sequences

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.