Nowe leki w leczeniu III rzutu pacjentów z rozsianym rakiem piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańskie FDA (Food and Drug Administration) – zatwierdziła erbulinę, jako lek dla pacjentów z rozsianym stadium raka piersi, których choroba postąpiła pomimo wcześniejszego leczenia co najmniej dwoma rzutami chemioterapii opartej na antracyklinach i taksanach.

Eribulina (Halaven, Eisai) to syntetyczna forma aktywnej chemioterapeutycznie substancji, otrzymywanej z gąbki morskiej Halichondria okadai, która może spowalniać przyrost komórek rakowych. FDA zatwierdziło lek w oparciu o wyniki z III fazy badania EMBRACE, które zostały zaprezentowane na dorocznym spotkaniu ASCO w czerwcu 2010.

Próby objęły 762 pacjentów z rozsianym rakiem piersi, którzy przeszli co najmniej dwa rzuty chemioterapii. Pacjenci zostali przydzieleni losowo do dwóch grup w stosunku 2:1: w pierwszej zastosowano erbulinę w dawce 1,4 mg/m2, w drugiej jedną z terapii wybraną przez lekarza: monoterapię innym cytostatykiem, terapię hormonalną lub terapię biologiczną.

Mediana przeżycia OS (overall survival) w grupie leczonej erbuliną wyniosła 12,13 miesiąca w porównaniu do 10,65 miesiąca w grupie leczonej inną, wybraną przez lekarza metodą. Mediana czasu do progresji choroby PFS (progression-free survival) wyniosła 3,7 miesiąca dla pacjentów leczonych erbuliną w porównaniu do 2,3 miesiąca dla grupy leczonej innymi terapiami. Ogólny wskaźnik odpowiedzi wyniósł 12% dla erbuliny  i 5% dla innych terapii wybranych przez lekarza.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Najczęściej występującymi efektami ubocznymi wskazanymi przez kobiety w grupie eksperymentalnej były neutropenia, niedokrwistość, leukopenia, łysienie, zmęczenie, nudności, osłabienie, neuropatia obwodowa i zaparcia.

Dla kobiet z zaawansowaną, agresywną forma raka, które odbyły już kilka terapii, możliwości leczenia są ograniczone  a jego skuteczność również pozostawia wiele do życzenia. Dlatego tak ważne są kolejne postępy w badaniach nad nowymi, skutecznymi rozwiązaniami.

Inne terapie zaakceptowane przez FDA, stosowane w leczeniu rozsianego, nawracającego raka piersi obejmują takie leki jak:

  • kapecytabina (Xeloda, Roche), dla pacjentów opornych na chemioterapie opartą na paklitakselu (Taxol) i antracyklinach,
  • ixabepilone (Ixempra, Bristol-Myers Squibb) dla pacjentów z rozsianym stadium choroby i progresji po antracyklinach, taksanach i kapecytabinie,
  • ixabepilone w połączeniu z kapecytabiną dla pacjetów z rozsianym stadium choroby i progresją po chemioterapii opartej na antracyklinach i taksanach.

Źródło: