Nowe leki w leczeniu III rzutu pacjentów z rozsianym rakiem piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańskie FDA (Food and Drug Administration) – zatwierdziła erbulinę, jako lek dla pacjentów z rozsianym stadium raka piersi, których choroba postąpiła pomimo wcześniejszego leczenia co najmniej dwoma rzutami chemioterapii opartej na antracyklinach i taksanach.

Eribulina (Halaven, Eisai) to syntetyczna forma aktywnej chemioterapeutycznie substancji, otrzymywanej z gąbki morskiej Halichondria okadai, która może spowalniać przyrost komórek rakowych. FDA zatwierdziło lek w oparciu o wyniki z III fazy badania EMBRACE, które zostały zaprezentowane na dorocznym spotkaniu ASCO w czerwcu 2010.

Próby objęły 762 pacjentów z rozsianym rakiem piersi, którzy przeszli co najmniej dwa rzuty chemioterapii. Pacjenci zostali przydzieleni losowo do dwóch grup w stosunku 2:1: w pierwszej zastosowano erbulinę w dawce 1,4 mg/m2, w drugiej jedną z terapii wybraną przez lekarza: monoterapię innym cytostatykiem, terapię hormonalną lub terapię biologiczną.

Mediana przeżycia OS (overall survival) w grupie leczonej erbuliną wyniosła 12,13 miesiąca w porównaniu do 10,65 miesiąca w grupie leczonej inną, wybraną przez lekarza metodą. Mediana czasu do progresji choroby PFS (progression-free survival) wyniosła 3,7 miesiąca dla pacjentów leczonych erbuliną w porównaniu do 2,3 miesiąca dla grupy leczonej innymi terapiami. Ogólny wskaźnik odpowiedzi wyniósł 12% dla erbuliny  i 5% dla innych terapii wybranych przez lekarza.

Najczęściej występującymi efektami ubocznymi wskazanymi przez kobiety w grupie eksperymentalnej były neutropenia, niedokrwistość, leukopenia, łysienie, zmęczenie, nudności, osłabienie, neuropatia obwodowa i zaparcia.

Dla kobiet z zaawansowaną, agresywną forma raka, które odbyły już kilka terapii, możliwości leczenia są ograniczone  a jego skuteczność również pozostawia wiele do życzenia. Dlatego tak ważne są kolejne postępy w badaniach nad nowymi, skutecznymi rozwiązaniami.

Inne terapie zaakceptowane przez FDA, stosowane w leczeniu rozsianego, nawracającego raka piersi obejmują takie leki jak:

  • kapecytabina (Xeloda, Roche), dla pacjentów opornych na chemioterapie opartą na paklitakselu (Taxol) i antracyklinach,
  • ixabepilone (Ixempra, Bristol-Myers Squibb) dla pacjentów z rozsianym stadium choroby i progresji po antracyklinach, taksanach i kapecytabinie,
  • ixabepilone w połączeniu z kapecytabiną dla pacjetów z rozsianym stadium choroby i progresją po chemioterapii opartej na antracyklinach i taksanach.

Źródło: