Nivolumab wydłuża przeżycie pacjentów z zaawansowanym czerniakiem

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Inhibitor PD-1 nivolumab, w porównaniu z chemioterapią, znacznie zwiększył całkowite przeżycie u pacjentów z wcześniej nieleczonym czerniakiem przerzutowym bez mutacji BRAF. W dodatku lek ten co najmniej podwoił czas przeżycia bez nawrotu choroby.

Ryzyko śmierci u nieleczonych pacjentów z zaawansowanym czerniakiem spadło o 58% w przypadku otrzymujących nivolumab w porównaniu do leczonych dakarbazyną„- piszą autorzy badań dr n. med. Caroline Robert, Gustave Roussy i współpracownicy. „Wydłużenie przeżycia było podobne we wszystkich wyszególnionych podgrupach, włączając w to pacjentów z czynnikami złej prognozy”.

Wyniki badania trzeciej fazy z podwójnie ślepą próbą zostały opublikowane w wydaniu New England Journal of Medicine z dnia 22-go stycznia.

Robert i jego współpracownicy losowo przydzielili 418 pacjentów do grupy przyjmującej nivolumab w dawce 3mg/kg co 2 tygodnie lub do grupy przyjmującej dekarbazynę w dawce 1000mg/m2 co 3 tygodnie.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

W pierwszym roku ryzyko śmierci pacjentów z grupy nivolumabu obniżyło się o 58% w porównaniu do pacjentów przydzielonych do dakarbazyny (hazard względny [HR]= 0,42; 95% przedział ufności [CI], 0,34-0,56; P<,001). Współczynnik przeżycia całkowitego wyniósł 72,9% dla pacjentów leczonych nivolumabem w porównaniu do 42,1% dla otrzymujących dakarbazynę.

Ponadto pacjenci przyjmujący inhibitor PD-1 wykazali znaczącą poprawę przeżycia bez progresji choroby ze średnim czasem do progresji wynoszącym 5,1 miesiąca w porównaniu do 2,2 miesięcy przy leczeniu dakarbazyną (HR=0,43; 95% CI, 0,34-0,56; P<,001).

Wreszcie odsetek obiektywnych odpowiedzi wyniósł 40% dla pacjentów przydzielonych do nivolumabu oraz 13,9% dla pacjentów przydzielonych do dakarbazyny (iloraz szans [OR]=4,06; P<,001).

Ogólnie rzecz biorąc, działania niepożądane związane z leczeniem były porównywalne w obu grupach (74,3% vs 75,6%), ale pacjenci leczeni nivolumabem zgłaszali działania niepożądane stopnia niższego niż 3, czy 4.

Naukowcy zauważyli, że „z powodu małej różnicy w średnim całkowitym przeżyciu pomiędzy dwoma podgrupami pacjentów leczonych dacarbazyną, określanych według stanu PD-L1 (pozytywny vs negatywny lub nieokreślony), przewidywana rola PD-L1 pozostaje do ustalenia”.

W grudniu 2014 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła nivolumab do leczenia pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem.

Źródło: www.cancernetwork.com/nivolumab-prolongs-survival-advanced-untreated-melanoma
Z angielskiego tłumaczyła: B.D.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.