Immunoterapia w raku nerki korzystniejsza niż sunitynib

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W lutym 2021 zostały opublikowane wyniki kolejnego badania nad skutecznością połączenia immunoterapii i leku z grupy inhibitorów kinaz (TKI). Wyniki badania klinicznego CLEAR nad połączeniem pembrolizumabu z lenwatynibem zostały zaprezentowane podczas sympozjum Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz opublikowane w renomowanym czasopiśmie New England Journal of Medicine. 

Jeśli połączenie to zostanie zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA) pacjenci z zaawansowanym rakiem nerki zyskają kolejną opcję leczenia pierwszej linii tego typu nowotworu. Dotychczas w UE zarejestrowała jedno takie połączenie (pembrolizumab i aksytynib), natomiast amerykańska agencja niedawno zatwierdziła kolejne – niwolumab i kabozantynib. Choć po raz kolejny wykazano, że leczenie tego typu jest efektywne, jego dostępność jest ograniczona ze względu na wysokie koszty terapii. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania CLEAR?

W badaniu wzięło udział 1069 pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC) niepoddawanych uprzednio leczeniu systemowemu. Około trzy czwarte pacjentów włączonych do badania było uprzednio poddanych zabiegowi nefrektomii. Zostali oni podzieleni na trzy grupy – w pierwszej pacjenci otrzymywali lenwatynib i pembrolizumab, w drugiej lenwatynib i ewerolimus a w trzeciej obecny standard terapeutyczny sunitynib (placebo). 

Mediana czasu wolnego od progresji choroby u pacjentów leczonych lenwatynibem i pembrolizumabem wyniosła 24 miesiące w porównaniu z 9 miesiącami w grupie placebo. Korzyść z tego leczenia obserwowano we wszystkich grupach pacjentów – o korzystnym, pośrednim i niekorzystnym rokowaniu (wg. skali IMDC). Odsetek całkowitych lub częściowych odpowiedzi na immunoterapię wyniósł 71% w porównaniu z 36% w przypadku sunitynibu. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła 26 miesięcy w przypadku immunoterapii i 15 miesięcy w grupie placebo. Choć u pacjentów otrzymujących lenwatynib i ewerolimus również zaobserwowano wydłużenie czasu wolnego od progresji, leczenie to nie wpływało na wydłużenie życia.

Konieczne jest dalsze prowadzenie badania w celu uzyskania pełnych danych dotyczących przeżycia pacjentów poddawanych różnym terapiom. Obecnie można jednak zaobserwować korzystną tendencję dla połączenia lenwatynibu i pembrolizumabu. Odsetek pacjentów, którzy żyli po roku od rozpoczęcia leczenia wyniósł 79% w porównaniu z 70% w grupie placebo. Terapia lenwatynibem i pembrolizumabem zmiejszała ryzyko śmierci o 34% w porównaniu z sunitynibem

Ciężkie lecz niezagrażające życiu działania niepożądane wystąpiły u 72% pacjentów otrzymujących immunoterapię w porównaniu z 59% w przypadku sunitynibu.

Jak działają leki pembrolizumab i lenwatynib i w jakim celu się je stosuje?

Pembrolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorami programowanej śmierci komórki 1 (PD-1). Znajdują się one na komórkach układu odpornościowego. Białkowe ligandy PD-L1 i PD-L2 znajdują się natomiast na powierzchni komórek nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 lub PD-L2 z receptorem PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia przez pembrolizumab prowadzi więc do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego.

Obecnie immunoterapia pembrolizumabem jest stosowana w leczeniu wielu typów nowotworów, w tym zaawansowanego raka nerki. Nie jest to jednak leczenie finansowane przez NFZ. 

Lenwatynib blokuje aktywność enzymów zwanych kinazami tyrozynowymi. Są one częścią szlaków sygnałowych związanych z podziałami komórek i wzrostem nowych naczyń krwionośnych. Blokując aktywność tych enzymów w komórkach nowotworowych, lek ogranicza wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu.

Lenwatynib jest lekiem zarejestrowanym na terenie UE jednak w innych niż leczenie raka nerki wskazaniach. Leczenie lenwatynibem nie jest finansowane przez NFZ. 

Aktualizacja: 23.08.2021

10 sierpnia amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła terapię lenwatynibem w połączeniu z pembrolizumabem w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka nerki.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://meetinglibrary.asco.org/record/194586/abstract

https://ascopost.com/news/february-2021/lenvatinib-combination-regimens-vs-sunitinib-in-renal-cell-carcinoma-phase-iii-clear-trial/ 

https://www.onclive.com/view/choosing-among-first-line-io-tki-combos-in-rcc-the-affordable-option-is-the-winner

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-lenvatinib-plus-pembrolizumab-advanced-renal-cell-carcinoma

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.